แก ไขไฟล excel pdf vba

ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ

ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ

vba excel แก ไขไฟล pdf

การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel. แนวทางแก ไข ให กรอกข อมูลตามหลัก “หนึ่งข อมูลต อหนึ่ง” ตามตัเซลวอย างในรูปที่ 2 นะครับ, หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment.

การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel

การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel. หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment, .xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (Save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์.

.xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (Save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์ บางไฟล pdf ที่มีการป องกัน มีข อจำกัดอื่น ๆ เพื่อป องกันไม ให พิมพ แก ไข หรือคัดลอกได เมื่อคุณพยายามพิมพ หรือแก ไขไฟล pdf ที่มีการรักษาความปลอดภัย

การแก ไขการตั้งชื่อเซลล (N และเพิ่มชุดเสริมสําหรับการบันทึกไฟล Acrobat (PDF) นอกจากนั้น Microsoft Office 2010 ยังได รับการเพิ่ในส วนของลูกเล นและฟ งก ชัม นการ ไฟล Pdf.เท านั้น 4. คลิ๊กที่ “ขอเปลี่ยนแปลงข อมูล” 1. รูปแบบเลือกเป น “แก ไขชื่อ” 2. แก ไขชื่อ-นามสกุล ที่สะกด ผิด ให ถูกต อง คลิ๊กที่“ขอเปลี่ยนแปลง ข อ

คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • สามารถกาหนดจํ ํานวนคอล ัมน์ในPivot Table ได้สูง ถึง 255 คอลัมน์. คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • การจัดรูปแบบด้วยการกําหนดเง ื่อนไข โดยไม่ ื ู่โหมดแกาสอเข ไขขอมู ล เลื่อนเคอร. เซอร. ด ุวยป มลูกศร ไปย. ัําแหนงต. งที่ต องการแกไข

หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment 2) การเพิ่มการแก , ไขวัุต ตถ ๆ เช นาง รูปภาพ ไฟล วิดี ไฟล ีโอเส ยงให ทํั้าตามขนตอนดัี้งน

04/06/2014 · เพราะถ้าเป็น VBA ใน Excel มันไม่ต้องระบุถึงชื่อไฟล์ และที่อยู่ของไฟล์ พอเปลี่ยนเป็น VB เลยอ้างถึงตัวไฟล์ไม่ถูกครับ 3 Jun 2014, 16:35 #4. vajaraphol. Guest Originally Posted by preecha.ka. ผมใช้ แนวทางแก ไข ให กรอกข อมูลตามหลัก “หนึ่งข อมูลต อหนึ่ง” ตามตัเซลวอย างในรูปที่ 2 นะครับ

ื ู่โหมดแกาสอเข ไขขอมู ล เลื่อนเคอร. เซอร. ด ุวยป มลูกศร ไปย. ัําแหนงต. งที่ต องการแกไข หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment

คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • สามารถกาหนดจํ ํานวนคอล ัมน์ในPivot Table ได้สูง ถึง 255 คอลัมน์. คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • การจัดรูปแบบด้วยการกําหนดเง ื่อนไข โดยไม่ หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment

04/06/2014 · เพราะถ้าเป็น VBA ใน Excel มันไม่ต้องระบุถึงชื่อไฟล์ และที่อยู่ของไฟล์ พอเปลี่ยนเป็น VB เลยอ้างถึงตัวไฟล์ไม่ถูกครับ 3 Jun 2014, 16:35 #4. vajaraphol. Guest Originally Posted by preecha.ka. ผมใช้ • แก ไขตัวหนังสือภายในไฟล pdf ได โดยตรง ซึ่งสามารถทํางานได กับไฟล ที่ ถูกสร างในรูปแบบดิจิทัลและไฟล จากการสแกน

ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ. • แก ไขตัวหนังสือภายในไฟล pdf ได โดยตรง ซึ่งสามารถทํางานได กับไฟล ที่ ถูกสร างในรูปแบบดิจิทัลและไฟล จากการสแกน, 01/12/2009 · การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel ทำไม่ถึง save ไม่ได้ ทั้งที่ทำงานในนั้นเสร็จแล้ว save ก่อนปิดโปแกรม หลังจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมา มีข้อความแจ้ง.

ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ

vba excel แก ไขไฟล pdf

ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ. .xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (Save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์, • แก ไขตัวหนังสือภายในไฟล pdf ได โดยตรง ซึ่งสามารถทํางานได กับไฟล ที่ ถูกสร างในรูปแบบดิจิทัลและไฟล จากการสแกน.

ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ. .xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (Save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์, 04/06/2014 · เพราะถ้าเป็น VBA ใน Excel มันไม่ต้องระบุถึงชื่อไฟล์ และที่อยู่ของไฟล์ พอเปลี่ยนเป็น VB เลยอ้างถึงตัวไฟล์ไม่ถูกครับ 3 Jun 2014, 16:35 #4. vajaraphol. Guest Originally Posted by preecha.ka. ผมใช้.

ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ

vba excel แก ไขไฟล pdf

การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel. กลับไปแก ้ไขให้คลิกที่ “ยกเลิก” จะสามารถกลับไป เลือกรูปแบบได้ใหม่ในหน้าที่แล้ว 5. พิมพ์หวขั้อแบบสอบถามลงในช่อง “ฟอร์มไม่ หากต้องการแก ้ไขรายการท ี่บนทัึกเรื่องรองเร้ียน หากต้องการลบรายการเร ื่องรองเร้ียนทบี่ันทึก 7. เพิ่มเอกสารแนบ (ไฟล์เอกสาร.

vba excel แก ไขไฟล pdf

 • การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel
 • ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ
 • ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ

 • • แก ไขตัวหนังสือภายในไฟล pdf ได โดยตรง ซึ่งสามารถทํางานได กับไฟล ที่ ถูกสร างในรูปแบบดิจิทัลและไฟล จากการสแกน กลับไปแก ้ไขให้คลิกที่ “ยกเลิก” จะสามารถกลับไป เลือกรูปแบบได้ใหม่ในหน้าที่แล้ว 5. พิมพ์หวขั้อแบบสอบถามลงในช่อง “ฟอร์มไม่

  2) การเพิ่มการแก , ไขวัุต ตถ ๆ เช นาง รูปภาพ ไฟล วิดี ไฟล ีโอเส ยงให ทํั้าตามขนตอนดัี้งน คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • สามารถกาหนดจํ ํานวนคอล ัมน์ในPivot Table ได้สูง ถึง 255 คอลัมน์. คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • การจัดรูปแบบด้วยการกําหนดเง ื่อนไข โดยไม่

  หากต้องการแก ้ไขรายการท ี่บนทัึกเรื่องรองเร้ียน หากต้องการลบรายการเร ื่องรองเร้ียนทบี่ันทึก 7. เพิ่มเอกสารแนบ (ไฟล์เอกสาร หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment

  allation.pdf ทําใหไมต#องดาวนโหลดไฟลจากอินเทอรเน็ตมาเก็บไวที่เครื่อง PC กอน สามารถนํา เขาระบบไดโดยตรง • ส˛วนที่ ๓.๒: สําหรับการจัดการกับ File หรือ Folder ซึ่งจะ หากต้องการแก ้ไขรายการท ี่บนทัึกเรื่องรองเร้ียน หากต้องการลบรายการเร ื่องรองเร้ียนทบี่ันทึก 7. เพิ่มเอกสารแนบ (ไฟล์เอกสาร

  การแก ไขการตั้งชื่อเซลล (N และเพิ่มชุดเสริมสําหรับการบันทึกไฟล Acrobat (PDF) นอกจากนั้น Microsoft Office 2010 ยังได รับการเพิ่ในส วนของลูกเล นและฟ งก ชัม นการ การแก ไขการตั้งชื่อเซลล (N และเพิ่มชุดเสริมสําหรับการบันทึกไฟล Acrobat (PDF) นอกจากนั้น Microsoft Office 2010 ยังได รับการเพิ่ในส วนของลูกเล นและฟ งก ชัม นการ

  บางไฟล pdf ที่มีการป องกัน มีข อจำกัดอื่น ๆ เพื่อป องกันไม ให พิมพ แก ไข หรือคัดลอกได เมื่อคุณพยายามพิมพ หรือแก ไขไฟล pdf ที่มีการรักษาความปลอดภัย บางไฟล pdf ที่มีการป องกัน มีข อจำกัดอื่น ๆ เพื่อป องกันไม ให พิมพ แก ไข หรือคัดลอกได เมื่อคุณพยายามพิมพ หรือแก ไขไฟล pdf ที่มีการรักษาความปลอดภัย

  ไฟล Pdf.เท านั้น 4. คลิ๊กที่ “ขอเปลี่ยนแปลงข อมูล” 1. รูปแบบเลือกเป น “แก ไขชื่อ” 2. แก ไขชื่อ-นามสกุล ที่สะกด ผิด ให ถูกต อง คลิ๊กที่“ขอเปลี่ยนแปลง ข อ 01/12/2009 · การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel ทำไม่ถึง save ไม่ได้ ทั้งที่ทำงานในนั้นเสร็จแล้ว save ก่อนปิดโปแกรม หลังจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมา มีข้อความแจ้ง

  2) การเพิ่มการแก , ไขวัุต ตถ ๆ เช นาง รูปภาพ ไฟล วิดี ไฟล ีโอเส ยงให ทํั้าตามขนตอนดัี้งน .xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (Save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์

  vba excel แก ไขไฟล pdf

  allation.pdf ทําใหไมต#องดาวนโหลดไฟลจากอินเทอรเน็ตมาเก็บไวที่เครื่อง PC กอน สามารถนํา เขาระบบไดโดยตรง • ส˛วนที่ ๓.๒: สําหรับการจัดการกับ File หรือ Folder ซึ่งจะ ไฟล Pdf.เท านั้น 4. คลิ๊กที่ “ขอเปลี่ยนแปลงข อมูล” 1. รูปแบบเลือกเป น “แก ไขชื่อ” 2. แก ไขชื่อ-นามสกุล ที่สะกด ผิด ให ถูกต อง คลิ๊กที่“ขอเปลี่ยนแปลง ข อ

  เจ าสาวแก ข ด pdf 4sh Nakhon Pathom

  การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel. กลับไปแก ้ไขให้คลิกที่ “ยกเลิก” จะสามารถกลับไป เลือกรูปแบบได้ใหม่ในหน้าที่แล้ว 5. พิมพ์หวขั้อแบบสอบถามลงในช่อง “ฟอร์มไม่, 04/06/2014 · เพราะถ้าเป็น vba ใน excel มันไม่ต้องระบุถึงชื่อไฟล์ และที่อยู่ของไฟล์ พอเปลี่ยนเป็น vb เลยอ้างถึงตัวไฟล์ไม่ถูกครับ 3 jun 2014, 16:35 #4. vajaraphol. guest originally posted by preecha.ka. ผมใช้).

  01/12/2009 · การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel ทำไม่ถึง save ไม่ได้ ทั้งที่ทำงานในนั้นเสร็จแล้ว save ก่อนปิดโปแกรม หลังจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมา มีข้อความแจ้ง .xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (Save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์

  ื ู่โหมดแกาสอเข ไขขอมู ล เลื่อนเคอร. เซอร. ด ุวยป มลูกศร ไปย. ัําแหนงต. งที่ต องการแกไข หากต้องการแก ้ไขรายการท ี่บนทัึกเรื่องรองเร้ียน หากต้องการลบรายการเร ื่องรองเร้ียนทบี่ันทึก 7. เพิ่มเอกสารแนบ (ไฟล์เอกสาร

  .xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (Save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์ ื ู่โหมดแกาสอเข ไขขอมู ล เลื่อนเคอร. เซอร. ด ุวยป มลูกศร ไปย. ัําแหนงต. งที่ต องการแกไข

  บางไฟล pdf ที่มีการป องกัน มีข อจำกัดอื่น ๆ เพื่อป องกันไม ให พิมพ แก ไข หรือคัดลอกได เมื่อคุณพยายามพิมพ หรือแก ไขไฟล pdf ที่มีการรักษาความปลอดภัย แนวทางแก ไข ให กรอกข อมูลตามหลัก “หนึ่งข อมูลต อหนึ่ง” ตามตัเซลวอย างในรูปที่ 2 นะครับ

  allation.pdf ทําใหไมต#องดาวนโหลดไฟลจากอินเทอรเน็ตมาเก็บไวที่เครื่อง PC กอน สามารถนํา เขาระบบไดโดยตรง • ส˛วนที่ ๓.๒: สําหรับการจัดการกับ File หรือ Folder ซึ่งจะ หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment

  การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel

  ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ. ไฟล pdf.เท านั้น 4. คลิ๊กที่ “ขอเปลี่ยนแปลงข อมูล” 1. รูปแบบเลือกเป น “แก ไขชื่อ” 2. แก ไขชื่อ-นามสกุล ที่สะกด ผิด ให ถูกต อง คลิ๊กที่“ขอเปลี่ยนแปลง ข อ, • แก ไขตัวหนังสือภายในไฟล pdf ได โดยตรง ซึ่งสามารถทํางานได กับไฟล ที่ ถูกสร างในรูปแบบดิจิทัลและไฟล จากการสแกน).

  ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ

  ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ. แนวทางแก ไข ให กรอกข อมูลตามหลัก “หนึ่งข อมูลต อหนึ่ง” ตามตัเซลวอย างในรูปที่ 2 นะครับ, • แก ไขตัวหนังสือภายในไฟล pdf ได โดยตรง ซึ่งสามารถทํางานได กับไฟล ที่ ถูกสร างในรูปแบบดิจิทัลและไฟล จากการสแกน).

  การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel

  การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel. ไฟล pdf.เท านั้น 4. คลิ๊กที่ “ขอเปลี่ยนแปลงข อมูล” 1. รูปแบบเลือกเป น “แก ไขชื่อ” 2. แก ไขชื่อ-นามสกุล ที่สะกด ผิด ให ถูกต อง คลิ๊กที่“ขอเปลี่ยนแปลง ข อ, แนวทางแก ไข ให กรอกข อมูลตามหลัก “หนึ่งข อมูลต อหนึ่ง” ตามตัเซลวอย างในรูปที่ 2 นะครับ).

  ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ

  ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ. หากต้องการแก ้ไขรายการท ี่บนทัึกเรื่องรองเร้ียน หากต้องการลบรายการเร ื่องรองเร้ียนทบี่ันทึก 7. เพิ่มเอกสารแนบ (ไฟล์เอกสาร, บางไฟล pdf ที่มีการป องกัน มีข อจำกัดอื่น ๆ เพื่อป องกันไม ให พิมพ แก ไข หรือคัดลอกได เมื่อคุณพยายามพิมพ หรือแก ไขไฟล pdf ที่มีการรักษาความปลอดภัย).

  การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel

  ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ. 01/12/2009 · การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel ทำไม่ถึง save ไม่ได้ ทั้งที่ทำงานในนั้นเสร็จแล้ว save ก่อนปิดโปแกรม หลังจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมา มีข้อความแจ้ง, .xls ถูกต้องหมดแล ้ว สุดท้ายจึงค่อยแปลง (save as) เป็น.csv ทีเดียว (แต่หากท่านมีการกล ับไปแก ้ไขข้อมูลในไฟล ์).

  คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • สามารถกาหนดจํ ํานวนคอล ัมน์ในPivot Table ได้สูง ถึง 255 คอลัมน์. คุณสมบ ัติ Microsoft Excel 2013 • การจัดรูปแบบด้วยการกําหนดเง ื่อนไข โดยไม่ 04/06/2014 · เพราะถ้าเป็น VBA ใน Excel มันไม่ต้องระบุถึงชื่อไฟล์ และที่อยู่ของไฟล์ พอเปลี่ยนเป็น VB เลยอ้างถึงตัวไฟล์ไม่ถูกครับ 3 Jun 2014, 16:35 #4. vajaraphol. Guest Originally Posted by preecha.ka. ผมใช้

  ไฟล Pdf.เท านั้น 4. คลิ๊กที่ “ขอเปลี่ยนแปลงข อมูล” 1. รูปแบบเลือกเป น “แก ไขชื่อ” 2. แก ไขชื่อ-นามสกุล ที่สะกด ผิด ให ถูกต อง คลิ๊กที่“ขอเปลี่ยนแปลง ข อ แนวทางแก ไข ให กรอกข อมูลตามหลัก “หนึ่งข อมูลต อหนึ่ง” ตามตัเซลวอย างในรูปที่ 2 นะครับ

  แนวทางแก ไข ให กรอกข อมูลตามหลัก “หนึ่งข อมูลต อหนึ่ง” ตามตัเซลวอย างในรูปที่ 2 นะครับ 01/12/2009 · การ save งานจากการใช้ตัวแก้ไข vba ใน excel ทำไม่ถึง save ไม่ได้ ทั้งที่ทำงานในนั้นเสร็จแล้ว save ก่อนปิดโปแกรม หลังจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมา มีข้อความแจ้ง

  หล<งจากแกไขไฟลตามตองการแลว ใหท ากา ร Save จะไดไฟล/XML 3. จากนSนน าไฟล/XML ทMไดท Sงห มด มาทาการ Convert ใหอยใ*นโครงสรางของ ALN file เพอน าไฟล/เหล านSไป ร<นในโปรแกรม Make Alignment การแก ไขการตั้งชื่อเซลล (N และเพิ่มชุดเสริมสําหรับการบันทึกไฟล Acrobat (PDF) นอกจากนั้น Microsoft Office 2010 ยังได รับการเพิ่ในส วนของลูกเล นและฟ งก ชัม นการ

  ไฟล Pdf.เท านั้น 4. คลิ๊กที่ “ขอเปลี่ยนแปลงข อมูล” 1. รูปแบบเลือกเป น “แก ไขชื่อ” 2. แก ไขชื่อ-นามสกุล ที่สะกด ผิด ให ถูกต อง คลิ๊กที่“ขอเปลี่ยนแปลง ข อ หากต้องการแก ้ไขรายการท ี่บนทัึกเรื่องรองเร้ียน หากต้องการลบรายการเร ื่องรองเร้ียนทบี่ันทึก 7. เพิ่มเอกสารแนบ (ไฟล์เอกสาร

  การแก ไขการตั้งชื่อเซลล (N และเพิ่มชุดเสริมสําหรับการบันทึกไฟล Acrobat (PDF) นอกจากนั้น Microsoft Office 2010 ยังได รับการเพิ่ในส วนของลูกเล นและฟ งก ชัม นการ • แก ไขตัวหนังสือภายในไฟล pdf ได โดยตรง ซึ่งสามารถทํางานได กับไฟล ที่ ถูกสร างในรูปแบบดิจิทัลและไฟล จากการสแกน

  ใช้ VB เปิดและแก้ไขไฟล์ xls ได้หรือเปล่าครับ