ยาณธม โม pdf พระทะนง กล

คําจารึก คําแปล ปริวรรต

พระดังสงขลาลุยแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านถูกน้ำท่วมพื้นที่สิงหนคร

พระทะนง กล ยาณธม โม pdf

เอื้อน กลิ่นสาลี วิกิพีเดีย. โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียน, พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต) (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม) วัดเก้าเลี้ยว โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๔๖๘๖ วัดทะนง โทร. ๐๘ ๙๔๓๗ ๓๕๖๘.

VID 20160706 134754 YouTube

คณะพุทธศาสตร dชั้นปีที่๑. โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียน, พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน, คุณกรองทอง ด่านวิริยะกุล, (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้.

พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, (พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม) ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล สถิติผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่15 ประจาปี2562

( *พระประวิทย์กลฺยาณรโต ป่าหนองหิน เลข.จต.นาคา ศรีสุทโธ บ้านดุง ) !พระจักรกฤษฎ์จกฺกวโร เหล่าหลวง เลข.จต.นาไหม วงัทอง บ้านดุง ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หลวงพ่อภัตร อริโย, พระครูบัณฑิตธรรมลังการ และ พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เข้าแจกถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน

พระวินยาธิการส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี 6 พระครูวิบูลกัลยาณคุณ กลฺยาณ 14 พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เตชธมฺโม ซอยสามัคคี ล า (พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม) ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล สถิติผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่15 ประจาปี2562

พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน, คุณกรองทอง ด่านวิริยะกุล, (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ และวัดสามพระยาตึกสุหัทรังสรรค์ โทร. ๐-๒๖๒๘-๙๓๒๘ กมฺมฏฺ าน ปวกฺขามิทุวิธมฺปิ ยถากฺกม ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสม

พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม) พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม) กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ. การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ.

ขออานภาพแหุ งคุณพระศร ีรัตนตรัยโปรดประทานพร พฺยาธิธมฺโมมฺหิพฺยาธึอนตีโต บ าง ยังพอมีอยู แต ผู จะกล าวอ างว า ตนเองไม มีโรค กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ. การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ.

เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของบทสวดและวัด ซึ่งพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม) วัดราชสิทธาราม ได้อธิบายไว้ในหนังสือพระ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 7 เริ่มโครงการอบรม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2544 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 จานวนพระธรรมทูตทผี่่านการอบรมท

พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 7 เริ่มโครงการอบรม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2544 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 จานวนพระธรรมทูตทผี่่านการอบรมท

และวัดสามพระยาตึกสุหัทรังสรรค์ โทร. ๐-๒๖๒๘-๙๓๒๘ กมฺมฏฺ าน ปวกฺขามิทุวิธมฺปิ ยถากฺกม ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสม พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม) พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม)

VID 20160706 134754 YouTube

พระทะนง กล ยาณธม โม pdf

เอื้อน กลิ่นสาลี วิกิพีเดีย. หลวงปู่สนธิ์ สุมโณ; พระครูญาณวิสิทธิ์ (เฟื่อง โชติโก) หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม, แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร พระสมชาย ฉายา สิริธมฺโม นามสกุล เทิ้งมล วัดลาดพร๎าว แขวง ลาดพร๎าว เขต พระณัฏภูมิ ฉายา ิตสุโ ข.

หมวดหมู่พระราชาคณะชั้นสามัญ วิกิพีเดีย

พระทะนง กล ยาณธม โม pdf

จบดรามา! “น้องเดียว” เข้าขอขมาพระรัตนตรัยที่ได้ด่าพระและ. พระมงคลสิทธิการ (พูล อตฺตรกฺโข) พระมงคลสุนทร (โถม กลยาโณ) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) พระมหาเมธังกร (พรหม พฺรหฺมเทโว) ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หลวงพ่อภัตร อริโย, พระครูบัณฑิตธรรมลังการ และ พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เข้าแจกถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน.

พระทะนง กล ยาณธม โม pdf


พระวินยาธิการส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี 6 พระครูวิบูลกัลยาณคุณ กลฺยาณ 14 พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เตชธมฺโม ซอยสามัคคี ล า าณธโร ยติชโย พระจาตุรงค์ าณวิสุทฺโธ (พิศลืม) คเวสโก ขนฺติพโล สีลานุโลโม สีลานนฺโท รกฺขิตธมฺโม คงเทศ ยาหอม ยาเนซโกวา พระมหาอมร

ดร.เอื้อน กลิ่นสาลี หรืออดีต พระพรหมดิลก ฉายา หาสธมฺโม ป.ธ. 9 เป็นอดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรอง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เจ้าอาวาส วัดสามพระยา $ พระธีรรักษ์ วรธมฺโม กลิ่นจ าปา บ้านอ่าง % พระนเรศ ปญฺญาธโร มาดสุวรรณ สนามไชย & พระปัญญา กลฺยาณธมฺโม อินทร์ตา วังทอง

พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน, คุณกรองทอง ด่านวิริยะกุล, (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ 20/07/2016 · This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue

พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต) (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม) วัดเก้าเลี้ยว โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๔๖๘๖ วัดทะนง โทร. ๐๘ ๙๔๓๗ ๓๕๖๘ $ พระธีรรักษ์ วรธมฺโม กลิ่นจ าปา บ้านอ่าง % พระนเรศ ปญฺญาธโร มาดสุวรรณ สนามไชย & พระปัญญา กลฺยาณธมฺโม อินทร์ตา วังทอง

โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียน พระมงคลสิทธิการ (พูล อตฺตรกฺโข) พระมงคลสุนทร (โถม กลยาโณ) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) พระมหาเมธังกร (พรหม พฺรหฺมเทโว)

เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของบทสวดและวัด ซึ่งพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม) วัดราชสิทธาราม ได้อธิบายไว้ในหนังสือพระ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 4 เริ่มโครงการอบรม วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2541 สนิ้สุดโครงการ วนัที่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จานวนพระธรรมทูตทผี่่านการอบรมทงั้

พระมงคลสิทธิการ (พูล อตฺตรกฺโข) พระมงคลสุนทร (โถม กลยาโณ) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) พระมหาเมธังกร (พรหม พฺรหฺมเทโว) ๒๑. หชุณฺหปญฺจเก รญฺโญ อคฺคมเหส ีจ ราชเทวีติ นามกา ปญฺญวตีปุญฺญ ๒๒. วตีกลฺยาณีสีลวตียสา ขตฺติยา ฐิติสมฺปนฺนา ภมูิโมลิว อ ๒๓.

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 4 เริ่มโครงการอบรม วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2541 สนิ้สุดโครงการ วนัที่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จานวนพระธรรมทูตทผี่่านการอบรมทงั้ ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “น้องเดียว” เข้าขอขมาพระรัตนตรัยที่ได้พูดด่าพระสงฆ์ และขอขมาเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตรแล้ว ขณะที่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาขอ

พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน, คุณกรองทอง ด่านวิริยะกุล, (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร พระสมชาย ฉายา สิริธมฺโม นามสกุล เทิ้งมล วัดลาดพร๎าว แขวง ลาดพร๎าว เขต พระณัฏภูมิ ฉายา ิตสุโ ข

VID 20160706 134754 YouTube. หลวงปู่สนธิ์ สุมโณ; พระครูญาณวิสิทธิ์ (เฟื่อง โชติโก) หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม, 20/07/2016 · this video is unavailable. watch queue queue. watch queue queue).

พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม) พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม) 'พระครูกิตติชัยวัฒน์ กลฺยาณธมฺโม76 57 วังหม้อ ทุ่งศรี ร้องกวาง (พระครูวิทิตธรรมวิมล วิสุทฺโธ 54 33 แม่ยางเป v้ยว แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง

5. พระอาจารย์ส าอางค์ กลฺยาณธมฺโม (มานะรุ่งเรือง) หัวหน้าคณะสงฆ์ (ผูดู้แลรับผิดชอบกิจวตัรคณะสงฆ)์ 6. ขออานภาพแหุ งคุณพระศร ีรัตนตรัยโปรดประทานพร พฺยาธิธมฺโมมฺหิพฺยาธึอนตีโต บ าง ยังพอมีอยู แต ผู จะกล าวอ างว า ตนเองไม มีโรค

(พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม) ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล สถิติผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่15 ประจาปี2562 พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, พระพิพัฒน์ สุทฺธิ าโณ (พระพยอม กลฺยาโณ) สัมภาษณ์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “น้องเดียว” เข้าขอขมาพระรัตนตรัยที่ได้พูดด่าพระสงฆ์ และขอขมาเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตรแล้ว ขณะที่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาขอ พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร,

โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียน พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, พระพิพัฒน์ สุทฺธิ าโณ (พระพยอม กลฺยาโณ) สัมภาษณ์

พระมงคลสิทธิการ (พูล อตฺตรกฺโข) พระมงคลสุนทร (โถม กลยาโณ) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) พระมหาเมธังกร (พรหม พฺรหฺมเทโว) ขออานภาพแหุ งคุณพระศร ีรัตนตรัยโปรดประทานพร พฺยาธิธมฺโมมฺหิพฺยาธึอนตีโต บ าง ยังพอมีอยู แต ผู จะกล าวอ างว า ตนเองไม มีโรค

สถิติผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่15 ประจาปี2562

จบดรามา! “น้องเดียว” เข้าขอขมาพระรัตนตรัยที่ได้ด่าพระและ. พระประวัติสมเด็จพระเจ าบรมวงศ เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ พุทฺ โธธมฺ โมจ สงฺ โฆจ อิจฺํเจตรตนต ฺตยํ ตสฺสาป สรณ ํโหต ุสมฺ รกมาฺ, ขอขอบพระคุณท ุณพระอมรมานเจาค ุนีศิลา ( สิทฺธิ ป.ธ. ธม๙ ) ฺโม ไว ณ โอกาสนี้ นอย เปิ่งางย. กองตํารา ผล กลฺยาณกมฺเมน อันกรรม); พระวินยาธิการส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี 6 พระครูวิบูลกัลยาณคุณ กลฺยาณ 14 พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เตชธมฺโม ซอยสามัคคี ล า, ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “น้องเดียว” เข้าขอขมาพระรัตนตรัยที่ได้พูดด่าพระสงฆ์ และขอขมาเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตรแล้ว ขณะที่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาขอ.

ทาเนียบพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆจ์ังหวัดแพร่ ภาค ๖

พระพิธีธรรม dra.go.th. กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ. การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ., พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร,).

บัญชีรายชื่อพระธรรมทูตในประเทศ ฝ่ายปฏิบัติการ สายที่9

เอื้อน กลิ่นสาลี วิกิพีเดีย. 5. พระอาจารย์ส าอางค์ กลฺยาณธมฺโม (มานะรุ่งเรือง) หัวหน้าคณะสงฆ์ (ผูดู้แลรับผิดชอบกิจวตัรคณะสงฆ)์ 6., 5. พระอาจารย์ส าอางค์ กลฺยาณธมฺโม (มานะรุ่งเรือง) หัวหน้าคณะสงฆ์ (ผูดู้แลรับผิดชอบกิจวตัรคณะสงฆ)์ 6.).

โรงเรียนกัลยาณวัตร วิกิพีเดีย

eval.mcu.ac.th. 20/07/2016 · this video is unavailable. watch queue queue. watch queue queue, พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน, คุณกรองทอง ด่านวิริยะกุล, (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้).

พระดังสงขลาลุยแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านถูกน้ำท่วมพื้นที่สิงหนคร

คณะพุทธศาสตร dชั้นปีที่๑. แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร พระสมชาย ฉายา สิริธมฺโม นามสกุล เทิ้งมล วัดลาดพร๎าว แขวง ลาดพร๎าว เขต พระณัฏภูมิ ฉายา ิตสุโ ข, 'พระครูกิตติชัยวัฒน์ กลฺยาณธมฺโม76 57 วังหม้อ ทุ่งศรี ร้องกวาง (พระครูวิทิตธรรมวิมล วิสุทฺโธ 54 33 แม่ยางเป v้ยว แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง).

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “น้องเดียว” เข้าขอขมาพระรัตนตรัยที่ได้พูดด่าพระสงฆ์ และขอขมาเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตรแล้ว ขณะที่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาขอ และวัดสามพระยาตึกสุหัทรังสรรค์ โทร. ๐-๒๖๒๘-๙๓๒๘ กมฺมฏฺ าน ปวกฺขามิทุวิธมฺปิ ยถากฺกม ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสม

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 7 เริ่มโครงการอบรม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2544 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 จานวนพระธรรมทูตทผี่่านการอบรมท พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 7 เริ่มโครงการอบรม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2544 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 จานวนพระธรรมทูตทผี่่านการอบรมท

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร พระสมชาย ฉายา สิริธมฺโม นามสกุล เทิ้งมล วัดลาดพร๎าว แขวง ลาดพร๎าว เขต พระณัฏภูมิ ฉายา ิตสุโ ข ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “น้องเดียว” เข้าขอขมาพระรัตนตรัยที่ได้พูดด่าพระสงฆ์ และขอขมาเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตรแล้ว ขณะที่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาขอ

พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน, คุณกรองทอง ด่านวิริยะกุล, (พระพยอม กลฺยาโณ

ปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว มนุสฺสาน เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยญฺชน เกวล ปริปุณฺณ ปริ พระมหามงคลกานต์ฐิตธมฺโม,ผศ.ดร. # % " * มี.ค. ' # $ " ! " % ! & พระพุทธศ าสนกับเ ศ รษฐ ต d พระครูศรีภัทราภรณ์/ พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร.

pdf. ธัมมปทัฏฐกถา ปัญจโม ภาโค . Auntiga Punriboon. Download with Google Download with Facebook or download with email. ธัมมปทัฏฐกถา ปัญจโม ภาโค . Download. ธัมมปทัฏฐกถา ปัญจโม ภาโค . ( *พระประวิทย์กลฺยาณรโต ป่าหนองหิน เลข.จต.นาคา ศรีสุทโธ บ้านดุง ) !พระจักรกฤษฎ์จกฺกวโร เหล่าหลวง เลข.จต.นาไหม วงัทอง บ้านดุง

พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์, พระอาจารย์เพิ่ม ภาสุโร พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, หม่อมนิดาภา ชำานาญอักษร, และวัดสามพระยาตึกสุหัทรังสรรค์ โทร. ๐-๒๖๒๘-๙๓๒๘ กมฺมฏฺ าน ปวกฺขามิทุวิธมฺปิ ยถากฺกม ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสม

ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา

มรพส. ร่วมกับเหล่ากาชาดจ ังหวัดพิษณุโลก จัดประช ุมเตรียมความพร ้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส รพศ ทว ศ กด พ ทธศาสนาในอาเซ ยน pdf เทพเจ าของศาสนาชนโติ • 1. เทพผู างสูสรุดงสคือ อามาเตระสุ-โอมิคามิืหรอสุริีกัยเทพบซีกิิหรืัอจโยมนทรเทพ • 2. เทพประจาสํิ่ างๆใน