Pdf หายไป bar ไข scroll จะแก

book_excel 2003 SlideShare

ใบความรูู ทีี่2 .1 เรื่องื การปรัับแต งทูลบารู

จะแก ไข pdf scroll bar หายไป

ใบความรูู ทีี่2 .1 เรื่องื การปรัับแต งทูลบารู. Status bar Horizontal Scroll bar Vertical Scroll bar Worksheet Area. สวนประกอบของ Excel 2007 เซลล์ D4 จะแสดงผลลัพธ์ และที่ Formula bar จะแสดงสูตรค ำนวณที่ก ำหนดไว สำมำรถ แกไขโดย, Scroll bar 4 . QUICK ACCESS TOOLBAR แถบเครื่องมือดวน ใหเปิดดูไดอยางเดียว แกไขไมได ? จะเห็นแท็ป Equation แสดงเป็นแท็ปสุดทาย พร อมแสดงรายละเอียดตางๆ.

โปรแกรมเข้ารหัส โค้ด php เพื่อป้องกันการแก้ไข encryption

book_excel 2003 SlideShare. เข าในบทเรียนจะสามารถทําได โดยคลิกที่ ปุ มเมนู “+ คลิกที่ + Add an activity or resource จากนั้นเลื่อน Scroll Bar แถบด านซ ายลงมา ในส วน ฉบับแก ไข 3, โปรแกรมจะทําการแก ไขให โดยอัตโนมัติ Auto Text เป นระบบสร างคํัาอตโนมัติคล ัายกํบค ายอใน CU-Writer แต Word 2003 สามารถ (Scroll Bar) อน เป นสวนเลื่อนจอ.

Browser จะแสดงจอภาพ Internet Option จากนั้ ืนใหเล Advanced อก เลื่ Scroll Bar อน ลงมาเรื่ๆ อย 3 Disable เมื่อทําการแก ้ไขข้อมูลที่ต้องการแก ้ไขแล้ว กดปมบุ ลักษณะเคอร์เซอร์กระพริบ การออกจากสถานะป้ อนคํา หรือ แก ้ไข ทําได ้โดยการกดแป้ น Enter หรือกด Ctrl + Enter หรือ คลิกทีเครืองหมายถูก หน ้า

เข าในบทเรียนจะสามารถทําได โดยคลิกที่ ปุ มเมนู “+ คลิกที่ + Add an activity or resource จากนั้นเลื่อน Scroll Bar แถบด านซ ายลงมา ในส วน ฉบับแก ไข 3 Horizontal Scroll Bar Vertical Scroll Bar บทที่ 2 การสร าง แก ไข และการบันทึกเอกสาร เลือกตําแหน งที่จะบันทึกไฟล ในช อง Save in แล วตั้งชื่อไฟล ใหม ในช อง File name

10.1.2.2 ค นหาโดยการลาก Scroll Bar เลื่อนขึ้น – ลง 10.1.3 เมื่อค นหาได แล วหากต องการแก ไขข อมูลสามารถ ดับเบิ้ลคลิ๊กเข าไปทําการแก ไขราย โปรแกรมจะทําการแก ไขให โดยอัตโนมัติ Auto Text เป นระบบสร างคํัาอตโนมัติคล ัายกํบค ายอใน CU-Writer แต Word 2003 สามารถ (Scroll Bar) อน เป นสวนเลื่อนจอ

(Scroll Bar) แถบแสดง การแกไขรูปภาพ ภาพที่เราน าเขามานั้น เราสามารถวางต าแหนงหรือจัดการไดตามตองการ จะท าใหเราเลื่อนภาพไปวางในต โปรแกรมจะทําการแก ไขให โดยอัตโนมัติ Auto Text เป นระบบสร างคํัาอตโนมัติคล ัายกํบค ายอใน CU-Writer แต Word 2003 สามารถ (Scroll Bar) อน เป นสวนเลื่อนจอ

โปรแกรมจะทําการแก ไขให โดยอัตโนมัติ Auto Text เป นระบบสร างคํัาอตโนมัติคล ัายกํบค ายอใน CU-Writer แต Word 2003 สามารถ (Scroll Bar) อน เป นสวนเลื่อนจอ 21/7/2011 · ดับเบิลคลิกเมาส ไปยังเซลล ที่ต องการจะแก ไข การใช คําสั่ง Undo การใช คําสั่ง Undo หมายถึงเป นการยกเลิกการทํางานใน Excel จากครั้งล าสุด

2. เกิดจากความตั้งใจ ตั้งใจปิด แล้วลืมบันทึก ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะไม่มี Document Recovery ให้เรานะครับเพราะโปรแกรมหรือระบบไม่ได้ทำงานผิดพลาด แต่ที่พลาด 8. บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane ) เจะแสดงเป็นพื้นที่ที่ตกแต่งสไลด์. 9.แถบเลื่อน (Scroll bar) แถบสำหรับเลือนดูแต่ละส่วนของแผ่นสไลด์. 10.

ป ญหาและแนวทางแก ไขป ญหาท เข าสู หน าจอ “รายการกระจายแล ว ให เลื่อน scroll bar ด านล าง ไปเรื่อย ๆ จนเจอ ช อง “บัญชีค าธรรมเน ียม” 1.15 จะ สารบัญ เรื่อง หน า 1. การติดตั้ง Extension 1 2. การเป ดโปรแกรม OpenOffice.org Impress 5 3. ส วนประกอบต าง ๆ บนหน าต างโปรแกรม OpenOffice.org Impress 10 4.

แก ไขเป นไปได ยากเพราะว าจะต องมีการเลื่อน Scroll bar นาน) วิธีการใช งาน Decision Icon มีวิธีการใช งาน จะได Map Icon มาวางด านขวาทั้งหมด 4 Icon แต เป น (Scroll Bar) แถบแสดง การแกไขรูปภาพ ภาพที่เราน าเขามานั้น เราสามารถวางต าแหนงหรือจัดการไดตามตองการ จะท าใหเราเลื่อนภาพไปวางในต

Vertical Scroll Bar า (CHART TOOLS) ก็จะหายไป เมื่อผูใช้้ต้องการปร ับแต่งแผนภ คําสงทั่ี่เกี่ยวกับการแก ้ไขและ 8. บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane ) เจะแสดงเป็นพื้นที่ที่ตกแต่งสไลด์. 9.แถบเลื่อน (Scroll bar) แถบสำหรับเลือนดูแต่ละส่วนของแผ่นสไลด์. 10.

การปิด Scroll Lock Excel

จะแก ไข pdf scroll bar หายไป

โปรแกรมเข้ารหัส โค้ด php เพื่อป้องกันการแก้ไข encryption. จะปรากฏหน าจอ ดังภาพที่ 25 ภาพที่ 25 ให ทําตามขั้นตอนการติดตั้งระบบห องสมุดอัตโนมัติ สพฐ., ป องกันการแก ไข จะใส่ Scroll Bar เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว ่า ยังมีข้อความต ่อไป ส่วนสีแบ็กกราวนด ์สามารถที่จะกำหนด.

คู่มือการใช ้งานระบบจองห ้องประช ุมออนไลน ์ 2014 http

จะแก ไข pdf scroll bar หายไป

บทที่ 10 download.rd.go.th. การแกไขสระหรือวรรณยุกต์ลอย S8 ้ การเลือนภาพโดยไม่ต้องใช้ Scroll bar Pg จะใช้เทคนิควิธีการผลิตทีแตกต่างก ัน แต ่สือเอกสารหรือสื ป องกันการแก ไข จะใส่ Scroll Bar เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว ่า ยังมีข้อความต ่อไป ส่วนสีแบ็กกราวนด ์สามารถที่จะกำหนด.

จะแก ไข pdf scroll bar หายไป


ป องกันการแก ไข จะใส่ Scroll Bar เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว ่า ยังมีข้อความต ่อไป ส่วนสีแบ็กกราวนด ์สามารถที่จะกำหนด 2. เกิดจากความตั้งใจ ตั้งใจปิด แล้วลืมบันทึก ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะไม่มี Document Recovery ให้เรานะครับเพราะโปรแกรมหรือระบบไม่ได้ทำงานผิดพลาด แต่ที่พลาด

8. บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane ) เจะแสดงเป็นพื้นที่ที่ตกแต่งสไลด์. 9.แถบเลื่อน (Scroll bar) แถบสำหรับเลือนดูแต่ละส่วนของแผ่นสไลด์. 10. toolbar, Formula bar, Status bar และพื้นที่รอบที่ว างอยู เช น File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, Help, Adobe PDF เมื่อเป ดโปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏ Sheet 1 …

1 คูมือการสรางสรรคงานพิมพคุณภาพู ดวยูMicrosoft Office Word 2010ู ” บุญเลิศูอรุณพิบูลยู สะดวกเพราะต องเลื่อน Scroll bar นาน ๆ (เราจะ copy icon นี้ออกมาหลายๆ ตัวถ าตั้งก็ต อง แก ไขด วยนะคร ับเพื่อไม ให ซ้ํากัน) จากนั้นลาก wait icon มา

ภาษาไทยได ให แก ไขป ญหาด วยขั้นตอๆน ดตั งางน ี้ 2.3 จะปรากฏ System Configuration Editor สําหรับแก ไขแฟC มonfig ต าง ๆ ของ Windows ให เลือกไปที่ K. Horizontal Scroll Bar 8. บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane ) เจะแสดงเป็นพื้นที่ที่ตกแต่งสไลด์. 9.แถบเลื่อน (Scroll bar) แถบสำหรับเลือนดูแต่ละส่วนของแผ่นสไลด์. 10.

Browser จะแสดงจอภาพ Internet Option จากนั้ ืนใหเล Advanced อก เลื่ Scroll Bar อน ลงมาเรื่ๆ อย 3 Disable เมื่อทําการแก ้ไขข้อมูลที่ต้องการแก ้ไขแล้ว กดปมบุ กรอบภาพนี้ใช้แสดงภาพช ั้นข้อมลทูี่จะทำการแก ้ไข และชั้นข้อมูลที่จะนำมาใช ้อ้างอิงด้วย โดยมีองค์ประกอบต ่างๆ (Scroll Bar) ที่

สารบัญ เรื่อง หน า 1. การติดตั้ง Extension 1 2. การเป ดโปรแกรม OpenOffice.org Impress 5 3. ส วนประกอบต าง ๆ บนหน าต างโปรแกรม OpenOffice.org Impress 10 4. Browser จะแสดงจอภาพ Internet Option จากนั้ ืนใหเล Advanced อก เลื่ Scroll Bar อน ลงมาเรื่ๆ อย 3 Disable เมื่อทําการแก ้ไขข้อมูลที่ต้องการแก ้ไขแล้ว กดปมบุ

Scroll bar 4 . QUICK ACCESS TOOLBAR แถบเครื่องมือดวน ใหเปิดดูไดอยางเดียว แกไขไมได ? จะเห็นแท็ป Equation แสดงเป็นแท็ปสุดทาย พร อมแสดงรายละเอียดตางๆ Scroll bar 4 . QUICK ACCESS TOOLBAR แถบเครื่องมือดวน ใหเปิดดูไดอยางเดียว แกไขไมได ? จะเห็นแท็ป Equation แสดงเป็นแท็ปสุดทาย พร อมแสดงรายละเอียดตางๆ

ป ญหาและแนวทางแก ไขป ญหาท เข าสู หน าจอ “รายการกระจายแล ว ให เลื่อน scroll bar ด านล าง ไปเรื่อย ๆ จนเจอ ช อง “บัญชีค าธรรมเน ียม” 1.15 จะ จะแสดงให เห็นเพี 5 icon ยง ที่ืเหลอจะต องเลื่ Scroll bar อน เพืู่ icon อดอื่น ๆ ที่ซ อนไว ทั้งหมด เราจะแก ไขให ตัี่ น “วทออกจากบทเรเป ียน

8. บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane ) เจะแสดงเป็นพื้นที่ที่ตกแต่งสไลด์. 9.แถบเลื่อน (Scroll bar) แถบสำหรับเลือนดูแต่ละส่วนของแผ่นสไลด์. 10. คู่มือการใช ้โปรแกรม หน้า 6 RCPlus เสา: - การออกแบบเสาจะคิดเฉพาะเสาส ั้นรับแรงในแนวแกนเท ่านั้น

2019-01-08 · rev 2019.01 22 GST is applicable to all products sold within Australia. MEMBER ORDER FORM PAYMENT METHOD - CHECK ONE 1 2Cheque 3 Card Payment Bank Transfer PADI Asia Pacific Use this form to order from the current PADI Price List. … Padi open dive thai pdf Kalasin 2019-10-15 · The PADI Dive Shop Locator makes it easy to find a dive operation close to home or one in a faraway travel destination. You’ll find PADI dive shops and PADI dive professionals all over the world. Start your next scuba adventure!

โปรแกรมเข้ารหัส โค้ด php เพื่อป้องกันการแก้ไข encryption. 10.1.2.2 ค นหาโดยการลาก scroll bar เลื่อนขึ้น – ลง 10.1.3 เมื่อค นหาได แล วหากต องการแก ไขข อมูลสามารถ ดับเบิ้ลคลิ๊กเข าไปทําการแก ไขราย, แสดงให เห็นเพียง 5 icon ที่เหลือจะต องเลื่อน scroll bar เพื่อดู icon อื่น ๆ ที่ซ อนไว วนขึ้นไปด านบนท ั้งหมด เราจะแก ไขให ตัวที่เป น “ออกจาก).

1 คูมือการสรางสรรคงานพิมพคุณภาพู ดวยูMicrosoft Office Word 2010ู ” บุญเลิศูอรุณพิบูลยู แถบเลื่อนแนวนอน (Horizontal Scroll Bar) แถบเลื่อนหน าจอในแนวนอน (ขวา - ซ าย) 11. แท็บแผ นงานหร ือป ายชื่อ (Sheet tabs) ส วนที่แสดงช ื่อแผ นงานท ี่มีอยู ใน

แถบเลื่อนแนวนอน (Horizontal Scroll Bar) แถบเลื่อนหน าจอในแนวนอน (ขวา - ซ าย) 11. แท็บแผ นงานหร ือป ายชื่อ (Sheet tabs) ส วนที่แสดงช ื่อแผ นงานท ี่มีอยู ใน PHP PDF - สร้างไฟล์ pdf ด้วย php เวลาทำให้ scroll bar เลื่อนลงมาได้อย่างอัตโนมัติหายไป API คืออะไร เอพีไอ คือ ช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับ

2. เกิดจากความตั้งใจ ตั้งใจปิด แล้วลืมบันทึก ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะไม่มี Document Recovery ให้เรานะครับเพราะโปรแกรมหรือระบบไม่ได้ทำงานผิดพลาด แต่ที่พลาด ปรากฎหน าจอระบบ Intranet ให ื่อนเล Scroll Bar ลง (แถบด านขวาที่ลูี้ กศรช) บัึกนท / แก Profile ไข (Use Password) สํัาหรับบึกนท หรือแก อมูลไขข จะปรากฎหน าจอ

ภาษาไทยได ให แก ไขป ญหาด วยขั้นตอๆน ดตั งางน ี้ 2.3 จะปรากฏ System Configuration Editor สําหรับแก ไขแฟC มonfig ต าง ๆ ของ Windows ให เลือกไปที่ K. Horizontal Scroll Bar แกไขข้อผิดพลาด เสร็จแล้วกดปุ่ม Save การทำให้กรอบสีฟ้า เวลาทำให้ scroll bar เลื่อนลงมาได้อย่างอัตโนมัติหายไป เมลที่ไม่พึง

การตรึังห อเรวขื่ ในขณะทองี่ืู่ขเล อนดูลอม ตอนที่ 1 • การเลืู่ข อนดูอม ลดานล าง ป ญหา: บางครั้ื่งการเลอนแถบ (scroll bar) เพืู่ข อดูอมื่ลอ ที่นๆู ด อยานล การแกไขสระหรือวรรณยุกต์ลอย S8 ้ การเลือนภาพโดยไม่ต้องใช้ Scroll bar Pg จะใช้เทคนิควิธีการผลิตทีแตกต่างก ัน แต ่สือเอกสารหรือสื

การแกไขสระหรือวรรณยุกต์ลอย S8 ้ การเลือนภาพโดยไม่ต้องใช้ Scroll bar Pg จะใช้เทคนิควิธีการผลิตทีแตกต่างก ัน แต ่สือเอกสารหรือสื ปรากฎหน าจอระบบ Intranet ให ื่อนเล Scroll Bar ลง (แถบด านขวาที่ลูี้ กศรช) บัึกนท / แก Profile ไข (Use Password) สํัาหรับบึกนท หรือแก อมูลไขข จะปรากฎหน าจอ

21/7/2011 · ดับเบิลคลิกเมาส ไปยังเซลล ที่ต องการจะแก ไข การใช คําสั่ง Undo การใช คําสั่ง Undo หมายถึงเป นการยกเลิกการทํางานใน Excel จากครั้งล าสุด กรอบภาพนี้ใช้แสดงภาพช ั้นข้อมลทูี่จะทำการแก ้ไข และชั้นข้อมูลที่จะนำมาใช ้อ้างอิงด้วย โดยมีองค์ประกอบต ่างๆ (Scroll Bar) ที่

คํํานาจากผู จัดทํา

การแก้ไขข้อมูลเชิงพื้นที่ (GeoSpatial Editing). แสดงให เห็นเพียง 5 icon ที่เหลือจะต องเลื่อน scroll bar เพื่อดู icon อื่น ๆ ที่ซ อนไว วนขึ้นไปด านบนท ั้งหมด เราจะแก ไขให ตัวที่เป น “ออกจาก, แก้ไขปัญหา scroll lock. คุณสามารถทราบได้ว่ามีการเปิดใช้งาน scroll lock อยู่หรือไม่ เนื่องจาก scroll lock จะปรากฏในแถบสถานะของ excel. ถ้าคุณสงสัยว่ามีการเปิดใช้งาน scroll); จะแสดงให เห็นเพี 5 icon ยง ที่ืเหลอจะต องเลื่ scroll bar อน เพืู่ icon อดอื่น ๆ ที่ซ อนไว ทั้งหมด เราจะแก ไขให ตัี่ น “วทออกจากบทเรเป ียน, ปรากฎหน าจอระบบ intranet ให ื่อนเล scroll bar ลง (แถบด านขวาที่ลูี้ กศรช) บัึกนท / แก profile ไข (use password) สํัาหรับบึกนท หรือแก อมูลไขข จะปรากฎหน าจอ.

คํํานาจากผู จัดทํา

บทที่ 10 download.rd.go.th. จะแสดงให เห็นเพี 5 icon ยง ที่ืเหลอจะต องเลื่ scroll bar อน เพืู่ icon อดอื่น ๆ ที่ซ อนไว ทั้งหมด เราจะแก ไขให ตัี่ น “วทออกจากบทเรเป ียน, แก้ไขปัญหา scroll lock. คุณสามารถทราบได้ว่ามีการเปิดใช้งาน scroll lock อยู่หรือไม่ เนื่องจาก scroll lock จะปรากฏในแถบสถานะของ excel. ถ้าคุณสงสัยว่ามีการเปิดใช้งาน scroll).

ชื่อสกุ ล ห้อง รหัสนกศัึกษา สาขาวิช อมพิวเตอร์ ค ณะวิศวกรร

บทที่ 10 download.rd.go.th. แกไขข้อผิดพลาด เสร็จแล้วกดปุ่ม save การทำให้กรอบสีฟ้า เวลาทำให้ scroll bar เลื่อนลงมาได้อย่างอัตโนมัติหายไป เมลที่ไม่พึง, แก้ไขปัญหา scroll lock. คุณสามารถทราบได้ว่ามีการเปิดใช้งาน scroll lock อยู่หรือไม่ เนื่องจาก scroll lock จะปรากฏในแถบสถานะของ excel. ถ้าคุณสงสัยว่ามีการเปิดใช้งาน scroll).

การสร้างเมนู AutoRun ด้วย AutoPlay Menu Builder

การสร้างเมนู AutoRun ด้วย AutoPlay Menu Builder. 6. ต อไปทําการดับเบิ้ลคลิกที่ interaction icon เพื่อไปแก ไข ในส วนของเมนูให มีความสวยงาม ซึ่งจะเห็นว า, status bar horizontal scroll bar vertical scroll bar worksheet area. สวนประกอบของ excel 2007 เซลล์ d4 จะแสดงผลลัพธ์ และที่ formula bar จะแสดงสูตรค ำนวณที่ก ำหนดไว สำมำรถ แกไขโดย).

การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

โปรแกรมเข้ารหัส โค้ด php เพื่อป้องกันการแก้ไข encryption. php pdf - สร้างไฟล์ pdf ด้วย php เวลาทำให้ scroll bar เลื่อนลงมาได้อย่างอัตโนมัติหายไป api คืออะไร เอพีไอ คือ ช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับ, scroll bar variable view sheet รรจ ุไว ในตัวแปรใหม ข อมูลเดิมจะไม ถูกลบหายไป และจะมีตัวแปรใหม ที่บรรจุค าที่ทํา เลือกรายการท ี่จะแก ไข แล วทํา).

ใบงานที่ 3 การสร้าง Menu ด้วย Interaction Icon

ชื่อสกุ ล ห้อง รหัสนกศัึกษา สาขาวิช อมพิวเตอร์ ค ณะวิศวกรร. vertical scroll bar า (chart tools) ก็จะหายไป เมื่อผูใช้้ต้องการปร ับแต่งแผนภ คําสงทั่ี่เกี่ยวกับการแก ้ไขและ, ภาษาไทยได ให แก ไขป ญหาด วยขั้นตอๆน ดตั งางน ี้ 2.3 จะปรากฏ system configuration editor สําหรับแก ไขแฟc มonfig ต าง ๆ ของ windows ให เลือกไปที่ k. horizontal scroll bar).

ทูลบาร จะมีปุ มเครื่องมือที่ใช กันบ อยๆ ตามปกติ Word จะแสดงทูลบาร ไว สองชุดคือ Standard (สามารถเลื่อนโดยใช Scroll bar ก็ได ) แก ไขข อความ แก toolbar, Formula bar, Status bar และพื้นที่รอบที่ว างอยู เช น File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, Help, Adobe PDF เมื่อเป ดโปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏ Sheet 1 …

Word 97พบคําผิดจะแจ งให ทราบเพ ื่อทําการแก ไข จึงทําให ผู สร างเอกสารไม ต องพะวงก ับ (Scroll bar) ใช เลื่อนเอกสารข ึ้นลง ในกรณีที่เอกสารม การตรึังห อเรวขื่ ในขณะทองี่ืู่ขเล อนดูลอม ตอนที่ 1 • การเลืู่ข อนดูอม ลดานล าง ป ญหา: บางครั้ื่งการเลอนแถบ (scroll bar) เพืู่ข อดูอมื่ลอ ที่นๆู ด อยานล

PHP PDF - สร้างไฟล์ pdf ด้วย php เวลาทำให้ scroll bar เลื่อนลงมาได้อย่างอัตโนมัติหายไป API คืออะไร เอพีไอ คือ ช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับ แถบเลื่อนแนวนอน (Horizontal Scroll Bar) แถบเลื่อนหน าจอในแนวนอน (ขวา - ซ าย) 11. แท็บแผ นงานหร ือป ายชื่อ (Sheet tabs) ส วนที่แสดงช ื่อแผ นงานท ี่มีอยู ใน

10.1.2.2 ค นหาโดยการลาก Scroll Bar เลื่อนขึ้น – ลง 10.1.3 เมื่อค นหาได แล วหากต องการแก ไขข อมูลสามารถ ดับเบิ้ลคลิ๊กเข าไปทําการแก ไขราย แก ไขเป นไปได ยากเพราะว าจะต องมีการเลื่อน Scroll bar นาน) วิธีการใช งาน Decision Icon มีวิธีการใช งาน จะได Map Icon มาวางด านขวาทั้งหมด 4 Icon แต เป น

Scroll bar Variable View Sheet รรจ ุไว ในตัวแปรใหม ข อมูลเดิมจะไม ถูกลบหายไป และจะมีตัวแปรใหม ที่บรรจุค าที่ทํา เลือกรายการท ี่จะแก ไข แล วทํา การตรึังห อเรวขื่ ในขณะทองี่ืู่ขเล อนดูลอม ตอนที่ 1 • การเลืู่ข อนดูอม ลดานล าง ป ญหา: บางครั้ื่งการเลอนแถบ (scroll bar) เพืู่ข อดูอมื่ลอ ที่นๆู ด อยานล

ลักษณะเคอร์เซอร์กระพริบ การออกจากสถานะป้ อนคํา หรือ แก ้ไข ทําได ้โดยการกดแป้ น Enter หรือกด Ctrl + Enter หรือ คลิกทีเครืองหมายถูก หน ้า จะแสดงให เห็นเพี 5 icon ยง ที่ืเหลอจะต องเลื่ Scroll bar อน เพืู่ icon อดอื่น ๆ ที่ซ อนไว ทั้งหมด เราจะแก ไขให ตัี่ น “วทออกจากบทเรเป ียน

คู่มือการใช ้โปรแกรม RCPlus