น pdf ท ปฏ 2559

Annual Report 2559 labour.go.th

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ปฏ ท น 2559 pdf

แผนปฏ านส น งานเกษตรกร เทพมหานคร ประจําเด˝˛นเมษายน พ.ศ.. 1 ปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน คณะท ำงำนฝ่ำยวิชำกำรจัดท ำปฏิทินงำนวิชำกำรโรงเรียนและงำนข้อมูล สำรสนเทศ ประจ ำป 2559 คณะท ำ, คู มือการปฏ ิบัต ิงาน. การจ ายตรงเงินเดือนและค าจ างประจํา. นางกชทกร วุฒิมานพ เป นหลักฐานในการ.

ก ำหนดกำรให้คณะ/หน่วยงำน จัดท ำ มคอ.3 – มคอ.7 ในปีกำรศึกษำ

คําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ ่า. สรุปแผนการปฏ ิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 งรักษาให ้มีการเจร ิญเติบโตตลอดท ั้งปี เสนอผลงานในการประช ุมวิชาการและน ิทรรศ, ้าหมายท ี่กําหนดตามกรอบปฏ ิญญามอสโกท ี่กําหนดให ้ปี พ. ศ.2554-2563 เป ็ นทศวรรษแห่ งความปลอดภ ั ยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) และเป ็ นไปตามเป้.

ตารางที่ 5 เป าหมายและผลการปฏ ิบัติราชการ ประจาปํ งบประมาณ พ.ศ. 2559 “แรงงานมความี สมานฉันท สร างสรรค เศรษฐก ิจไทย” โดย น กฤตภ ˘ คงรˇ"น% : นˇ˝ว* คร ห% ง กระตนก ว*)ˇ และพˇ,น - .เอกชน ส0 นˇ˝ง พˇ,น * ย 1 ˘ตร%และเทคโนโลย +ห ช "ิ ว ท 31 ส หาคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบ นเข ร มสˇ มนา

การประเมินผลการปฏ ิบัติงานออนไลน ์ ผลการปฏ ิบัติงานของผ ู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 12. 3 sfc 03 ทกษะการใหั ้คําแนะน ําปรึกษา ประชากรที่มีจํานวนรวมท ั้งสองประเทศท ี่มากกว ่า 2,300 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรของ

4.2 บุคลากรสายปฏ ิบตัิการมประสบการณี ์และความเช ี่ยวชาญในสายงาน 4.3 วทยาลิัยฯ มสีัดส่วนอาจารย ์นิสิต และบุคลากรท เหมาะสมี่ 5. 17 กรกฎาคม 2559 11 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 3. มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสุดปีการศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผ่านระบบปฏิทินการจัดท า มคอ.

กรอบตัวชี้วัดการประเม ินผลการปฏ ิบัติราชการ บังคับใช้กฎหมายท ี่ผ่านการพ ิจารณาของสภาน ิติบัญญัติแห่งชาติ การติดตามกา คู มือแนวทางการปฏ ิบัติงานสําหรับเจ าหน าที่และเลขาน ุการ การฝ กอบรมแพทย ประจําบ านอย างเป นระบบและเป นไปในท ิศทางเด ียวกัน

งานประเพณีสงกรานต และแห ต น ดอกไม อ.ท าลี่ 16 เมษายน 2559 การละเล นพื้นบ าน ขบวนแห ต นดอกไม . วัดเมืองตูมวนาราม ต.อาฮี คํารับรองการปฏ ิบตัิราชการจ ังหวัดนนทบ ุรีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง)คํารับรองการปฏ ิบัติราชการจ ังหวัดนนทบ ุรี

8 มีนาคม 2559 ก) ระบบงำนบันทกึรำยกำรเรียกรอ งคำ สนิไหมทดแทนเป็นระบบงำนเดยีวกันกับระบบงำนทใี่ชใ นกำรบันทกึประมำณ คํารับรองการปฏ ิบตัิราชการจ ังหวัดนนทบ ุรีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง)คํารับรองการปฏ ิบัติราชการจ ังหวัดนนทบ ุรี

คู มือการปฏ ิบัต ิงาน. การจ ายตรงเงินเดือนและค าจ างประจํา. นางกชทกร วุฒิมานพ เป นหลักฐานในการ มอก. 285 เล ม 6–2559 หรือเรซินจากปฏ ิกิริยาควบแน น (condensation resin) เช น ฟ นอลิกเรซิน เคราะห ที่มีการให ความร อนตามช วงเวลาท ี่ระบุ (เช น

คู่มือการจัดท าความรู้ด้านการด าเนินการผลักดันแผนปฏิบัติการ ศาสตร ์และกลย ุทธ์ภายใต ้แผนแม ่บทและแผนปฏ บทน า ในช `วง 8 มีนาคม 2559 ก) ระบบงำนบันทกึรำยกำรเรียกรอ งคำ สนิไหมทดแทนเป็นระบบงำนเดยีวกันกับระบบงำนทใี่ชใ นกำรบันทกึประมำณ

ก ำหนดกำรให้คณะ/หน่วยงำน จัดท ำ มคอ.3 – มคอ.7 ในปีกำรศึกษำ. มิติที่ 2 ด้านประส ิทธิภาพของการปฏ ิบัติราชการ ได้รับจัดสรรในป ีงบประมาณ 2559 ตามที่ แก ้ไขให้นับระยะเวลาท ี่หน่วยงานน ํา, ประชากรที่มีจํานวนรวมท ั้งสองประเทศท ี่มากกว ่า 2,300 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรของ.

2560 eppo.go.th

ปฏ ท น 2559 pdf

2560 eppo.go.th. ศ.2559 แผนงาน/ พัฒนาระบบจดทะเบ ียนนิติบุคคลทางอ ิเล็กทรอน ิกส์ (e-Registration) 63,832,000 การบร ิหารจัดการเพ ื่อจัดระเบียบการปฏ ิบัติตาม 4, นางสาวท น˜ˆ( นาแก6 น ว คราะห(โยบายและแผน ช˝นาญการ 6 ด˜ ด นางสาววล˜ น( ม งวงษ( น ว คราะห(โยบายและแผน ปฏ ˘ าร 7 ด˜ ด ส น บร ารงานกลาง.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ํารับรองการปฏ ิบัติราชการของ. อย างยิ่งว าผู ให การดูแลและร ักษาท ี่เกี่ยวข องจะได ใช “แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ฉบับ พ.ศ.2559” ฉบับนี้เป นแนวทางปฏ ิบัติ, 4.2 บุคลากรสายปฏ ิบตัิการมประสบการณี ์และความเช ี่ยวชาญในสายงาน 4.3 วทยาลิัยฯ มสีัดส่วนอาจารย ์นิสิต และบุคลากรท เหมาะสมี่ 5..

แผนยุทธศาสตร ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและป ิโตรเคมี ปีงบประมาณ

ปฏ ท น 2559 pdf

2560 eppo.go.th. กรอบตัวชี้วัดการประเม ินผลการปฏ ิบัติราชการ บังคับใช้กฎหมายท ี่ผ่านการพ ิจารณาของสภาน ิติบัญญัติแห่งชาติ การติดตามกา โครงการศึกษาวิจัยการปฏ ิรูปสื่อ มีนาคม 2559. แผนภูมิท 2.9 ี่ จํานวนน ักเรียนที่สอบเข ้าสาขาว ิชาที่เท่าทันยุคภูมิทัศน์สื่อ.

ปฏ ท น 2559 pdf


โครงการศึกษาวิจัยการปฏ ิรูปสื่อ มีนาคม 2559. แผนภูมิท 2.9 ี่ จํานวนน ักเรียนที่สอบเข ้าสาขาว ิชาที่เท่าทันยุคภูมิทัศน์สื่อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ํารับรองการปฏ ิบัติราชการของกองบ ัญชาการกองท ัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏ ิบัติประจําปี 2555 ศ. 2555-2559 15 ในท ี่มีความซ ับซ้อนของโรคส ูงของโรงพยาบาลท ั่วไปปี 2. กรรมการบรˆ3ัททต+ งออกตามวาระในการประช' สามัญผถือห'+นครงท 66 น- ม 5 ท˘ น ค 1. นายบ')ปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 2.

(ส'+นการเจ"หน"ท ส$น#บร &ารงานกลาง) งานตามบทบาทภารก ˜หล ด$เน การเลอนเง เด˜นข"ราชการและให" ข"ราชการได"#ค'ตอบแทนพ ศษ ครงท 1 ว# ท 1 เมษายน 2559 4.2 บุคลากรสายปฏ ิบตัิการมประสบการณี ์และความเช ี่ยวชาญในสายงาน 4.3 วทยาลิัยฯ มสีัดส่วนอาจารย ์นิสิต และบุคลากรท เหมาะสมี่ 5.

1.3 การเปลี่ยนแปลงท ี่สาคํญในปัีที่ผานมา่ 1. เม่อวืันท 5 ี่กรกฎาคม 2559 ได้มประกาศคี ําสงหั่ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติที่ 36/2559 สรุปแผนการปฏ ิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 งรักษาให ้มีการเจร ิญเติบโตตลอดท ั้งปี เสนอผลงานในการประช ุมวิชาการและน ิทรรศ

นางสาวท น˜ˆ( นาแก6 น ว คราะห(โยบายและแผน ช˝นาญการ 6 ด˜ ด นางสาววล˜ น( ม งวงษ( น ว คราะห(โยบายและแผน ปฏ ˘ าร 7 ด˜ ด ส น บร ารงานกลาง 7 1 ธวาคม 2559 นางสาวส ˘ ,น$ คงมา เจ˙หน˙ทการเง˜และบ:ชีส4น%งานกลาง ด$นแผน งบประมาณและการเง ฝ<ยการเง˜และบ:ช˘ / งานบร˜%ารด˙นจ+ย 3

นางสาวท น˜ˆ( นาแก6 น ว คราะห(โยบายและแผน ช˝นาญการ 6 ด˜ ด นางสาววล˜ น( ม งวงษ( น ว คราะห(โยบายและแผน ปฏ ˘ าร 7 ด˜ ด ส น บร ารงานกลาง การประเมินผลการปฏ ิบัติงานออนไลน ์ ผลการปฏ ิบัติงานของผ ู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 12. 3 sfc 03 ทกษะการใหั ้คําแนะน ําปรึกษา

คู มือการปฏ ิบัต ิงาน. การจ ายตรงเงินเดือนและค าจ างประจํา. นางกชทกร วุฒิมานพ เป นหลักฐานในการ ศ.2559 แผนงาน/ พัฒนาระบบจดทะเบ ียนนิติบุคคลทางอ ิเล็กทรอน ิกส์ (e-Registration) 63,832,000 การบร ิหารจัดการเพ ื่อจัดระเบียบการปฏ ิบัติตาม 4

คู มือแนวทางการปฏ ิบัติงานสําหรับเจ าหน าที่และเลขาน ุการ การฝ กอบรมแพทย ประจําบ านอย างเป นระบบและเป นไปในท ิศทางเด ียวกัน ปี 2559 - 2560 60 7 จํานวนต ําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจําแนกตามการศ ึกษาปี 2559 - 2560 62

4.2 บุคลากรสายปฏ ิบตัิการมประสบการณี ์และความเช ี่ยวชาญในสายงาน 4.3 วทยาลิัยฯ มสีัดส่วนอาจารย ์นิสิต และบุคลากรท เหมาะสมี่ 5. สรุปแผนการปฏ ิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 งรักษาให ้มีการเจร ิญเติบโตตลอดท ั้งปี เสนอผลงานในการประช ุมวิชาการและน ิทรรศ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ํารับรองการปฏ ิบัติราชการของ. คู มือการปฏ ิบัต ิงาน. การจ ายตรงเงินเดือนและค าจ างประจํา. นางกชทกร วุฒิมานพ เป นหลักฐานในการ, ประชากรที่มีจํานวนรวมท ั้งสองประเทศท ี่มากกว ่า 2,300 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรของ).

4.2 บุคลากรสายปฏ ิบตัิการมประสบการณี ์และความเช ี่ยวชาญในสายงาน 4.3 วทยาลิัยฯ มสีัดส่วนอาจารย ์นิสิต และบุคลากรท เหมาะสมี่ 5. งานประเพณีสงกรานต และแห ต น ดอกไม อ.ท าลี่ 16 เมษายน 2559 การละเล นพื้นบ าน ขบวนแห ต นดอกไม . วัดเมืองตูมวนาราม ต.อาฮี

2. กรรมการบรˆ3ัททต+ งออกตามวาระในการประช' สามัญผถือห'+นครงท 66 น- ม 5 ท˘ น ค 1. นายบ')ปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 2. แผนปฏ านส น งานเกษตรกร เทพมหานคร ประจําเด˝˛นเมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 ว เด˝˛น ป% งาน/กˆกรรม สถานทปฏ าน ผด เนการ เจ+ หน+ ท() ผรผ ˙ชอบ กษจ. ฝบห. กยส. กสก.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ํารับรองการปฏ ิบัติราชการของกองบ ัญชาการกองท ัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8 มีนาคม 2559 ก) ระบบงำนบันทกึรำยกำรเรียกรอ งคำ สนิไหมทดแทนเป็นระบบงำนเดยีวกันกับระบบงำนทใี่ชใ นกำรบันทกึประมำณ

2. กรรมการบรˆ3ัททต+ งออกตามวาระในการประช' สามัญผถือห'+นครงท 66 น- ม 5 ท˘ น ค 1. นายบ')ปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 2. 7 1 ธวาคม 2559 นางสาวส ˘ ,น$ คงมา เจ˙หน˙ทการเง˜และบ:ชีส4น%งานกลาง ด$นแผน งบประมาณและการเง ฝ<ยการเง˜และบ:ช˘ / งานบร˜%ารด˙นจ+ย 3

คู่มือการปฏ ิบัติงาน ที่อยู่ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานกบรัิหารทร ัพยากรบ ุคคล กรมชลประทาน คําสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 5/2559 ลง คู มือแนวทางการปฏ ิบัติงานสําหรับเจ าหน าที่และเลขาน ุการ การฝ กอบรมแพทย ประจําบ านอย างเป นระบบและเป นไปในท ิศทางเด ียวกัน

2. กรรมการบรˆ3ัททต+ งออกตามวาระในการประช' สามัญผถือห'+นครงท 66 น- ม 5 ท˘ น ค 1. นายบ')ปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 2. 2. กรรมการบรˆ3ัททต+ งออกตามวาระในการประช' สามัญผถือห'+นครงท 66 น- ม 5 ท˘ น ค 1. นายบ')ปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 2.

ปฏ ท น 2559 pdf

กิจกรรมงานประเพณี 2559 จังหวัดเลย

กิจกรรมงานประเพณี 2559 จังหวัดเลย. ชาติ ส4น"#ผอ4นวยการ / งานพ"7นาบลากรและองค #ร 14 1 ตาคม 2559 นางสาวปาท! " ท แสงปน น"#ว! คราะห ส4น"#งานกลาง ศ˝ย˚(ร ารจˇการเทคโนโลยี/ ศ, 4.2 บุคลากรสายปฏ ิบตัิการมประสบการณี ์และความเช ี่ยวชาญในสายงาน 4.3 วทยาลิัยฯ มสีัดส่วนอาจารย ์นิสิต และบุคลากรท เหมาะสมี่ 5.); ศ.2559 แผนงาน/ พัฒนาระบบจดทะเบ ียนนิติบุคคลทางอ ิเล็กทรอน ิกส์ (e-registration) 63,832,000 การบร ิหารจัดการเพ ื่อจัดระเบียบการปฏ ิบัติตาม 4, 1.3 การเปลี่ยนแปลงท ี่สาคํญในปัีที่ผานมา่ 1. เม่อวืันท 5 ี่กรกฎาคม 2559 ได้มประกาศคี ําสงหั่ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติที่ 36/2559.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี

2560 eppo.go.th. ปีการศึกษา 2559 คู่มือการปฏ ิบัติการสอนในสถานศ ึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการน ิเทศการสอนน ักศึกษาปฏ ิบัติการสอนใน - ราย, คํารับรองการปฏ ิบตัิราชการจ ังหวัดนนทบ ุรีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง)คํารับรองการปฏ ิบัติราชการจ ังหวัดนนทบ ุรี).

ปฏ ท น 2559 pdf

แผนยุทธศาสตร ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและป ิโตรเคมี ปีงบประมาณ

2560 eppo.go.th. 8 มีนาคม 2559 ก) ระบบงำนบันทกึรำยกำรเรียกรอ งคำ สนิไหมทดแทนเป็นระบบงำนเดยีวกันกับระบบงำนทใี่ชใ นกำรบันทกึประมำณ, 7 1 ธวาคม 2559 นางสาวส ˘ ,น$ คงมา เจ˙หน˙ทการเง˜และบ:ชีส4น%งานกลาง ด$นแผน งบประมาณและการเง ฝ<ยการเง˜และบ:ช˘ / งานบร˜%ารด˙นจ+ย 3).

ปฏ ท น 2559 pdf

การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏ ิบัติประจําปี 2555

ก ำหนดกำรให้คณะ/หน่วยงำน จัดท ำ มคอ.3 – มคอ.7 ในปีกำรศึกษำ. 7 1 ธวาคม 2559 นางสาวส ˘ ,น$ คงมา เจ˙หน˙ทการเง˜และบ:ชีส4น%งานกลาง ด$นแผน งบประมาณและการเง ฝ<ยการเง˜และบ:ช˘ / งานบร˜%ารด˙นจ+ย 3, แผนพน าสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) 10 การนแผนพ นาสามป ปสการปฏ ิ 3.1 แนวทางการพ นาหร˚˜กลย"˙ธ$ ามแผนย"˙ธศาสตร$ารพ นา 3.1.1 ว !ท %น$ เข˙อบน˚อย ˚ มงสก#พนา).

ปฏ ท น 2559 pdf

การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏ ิบัติประจําปี 2555

สรุปแผนการปฏ ิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุน. 8 มีนาคม 2559 ก) ระบบงำนบันทกึรำยกำรเรียกรอ งคำ สนิไหมทดแทนเป็นระบบงำนเดยีวกันกับระบบงำนทใี่ชใ นกำรบันทกึประมำณ, วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การ เดน “การพัฒนาท ี่ยั่งยืน มีลักษณะท ี่เป นบูรณาการ คือทําให นําไปสู่การปฏ ิบัติสามารถ).

คํารับรองการปฏ ิบตัิราชการจ ังหวัดนนทบ ุรีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร่าง)คํารับรองการปฏ ิบัติราชการจ ังหวัดนนทบ ุรี แผนพน าสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) 10 การนแผนพ นาสามป ปสการปฏ ิ 3.1 แนวทางการพ นาหร˚˜กลย"˙ธ$ ามแผนย"˙ธศาสตร$ารพ นา 3.1.1 ว !ท %น$ เข˙อบน˚อย ˚ มงสก#พนา

นางสาวท น˜ˆ( นาแก6 น ว คราะห(โยบายและแผน ช˝นาญการ 6 ด˜ ด นางสาววล˜ น( ม งวงษ( น ว คราะห(โยบายและแผน ปฏ ˘ าร 7 ด˜ ด ส น บร ารงานกลาง 17 กรกฎาคม 2559 11 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 3. มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสุดปีการศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผ่านระบบปฏิทินการจัดท า มคอ.

ศ.2559 แผนงาน/ พัฒนาระบบจดทะเบ ียนนิติบุคคลทางอ ิเล็กทรอน ิกส์ (e-Registration) 63,832,000 การบร ิหารจัดการเพ ื่อจัดระเบียบการปฏ ิบัติตาม 4 8 มีนาคม 2559 ก) ระบบงำนบันทกึรำยกำรเรียกรอ งคำ สนิไหมทดแทนเป็นระบบงำนเดยีวกันกับระบบงำนทใี่ชใ นกำรบันทกึประมำณ

คู่มือการจัดท าความรู้ด้านการด าเนินการผลักดันแผนปฏิบัติการ ศาสตร ์และกลย ุทธ์ภายใต ้แผนแม ่บทและแผนปฏ บทน า ในช `วง 17 กรกฎาคม 2559 11 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 3. มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสุดปีการศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผ่านระบบปฏิทินการจัดท า มคอ.

ข้อ ๑ ข้อกําหนดน ี้เรียกว่า “ข้อกําหนดของประธานศาลฎ ีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียก ติดตามผลการส ่งทางอิเล็กทรอน ิกส์หรือทาง คําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ ่า ที่ 59/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ ์ประจําสถานท ี่ราชการ เดือนกันยายน 2559

ชาติ ส4น"#ผอ4นวยการ / งานพ"7นาบลากรและองค #ร 14 1 ตาคม 2559 นางสาวปาท! " ท แสงปน น"#ว! คราะห ส4น"#งานกลาง ศ˝ย˚(ร ารจˇการเทคโนโลยี/ ศ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ํารับรองการปฏ ิบัติราชการของกองบ ัญชาการกองท ัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ชาติ ส4น"#ผอ4นวยการ / งานพ"7นาบลากรและองค #ร 14 1 ตาคม 2559 นางสาวปาท! " ท แสงปน น"#ว! คราะห ส4น"#งานกลาง ศ˝ย˚(ร ารจˇการเทคโนโลยี/ ศ งานประเพณีสงกรานต และแห ต น ดอกไม อ.ท าลี่ 16 เมษายน 2559 การละเล นพื้นบ าน ขบวนแห ต นดอกไม . วัดเมืองตูมวนาราม ต.อาฮี

ปฏ ท น 2559 pdf

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี