Pdf ย บทความว ยว ซ จ เร

การพัฒนาระบบการจัดการความรู

สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต

บทความว จ ย ซ เร ยว pdf

สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต. รวมบทความไฟนอลโปรเจคส์วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 บรรณาธิการโดย ศาสวัต บุญศรี by ศบุญศรี in Types > Creative, พุทธศาสนสถาป ตยกรรมพื้นถิ่นลุ มน้ําทะเลสาบสงขลา Buddhism Vernacular Architecture in Songkhla Lake Basin อิสรชัย บูรณะอรรจน 1 และ เกรียงไกร เกิดศิร2ิ Isarachai Buranaut1 and.

การพัฒนาระบบการจัดการความรู

สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต. ผลการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การสอนท ีÉใช ้พ ัฒนาการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การประเม ินผลการเร ียนร ้ ู 4. ท ําเป ็น \. y ม ีทักษะทางว ิชาช ีพ, Hilbert เขียนไว ว า “คุณค าของบทความว ิชาการใหม สัมพันธ าความรึ่ีู มี งเดยว ป ญหาท ุกป ญหาที่ซับซ อนและย ังหา.

บทความงานวิจัยและบทความว ิชาการ ที่เป น การใช เศษก วยเตี๋ยวทดแทน การศึกษารูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนท ี่เน 4.1 พิจารณาอนุมัติรัํ็าเรบรองการสจการศึกษาของนิสิัตระดับบณฑิึตศกษา จํานวน 112 คน 4.2 พิจารณาผลงานบทความว ยเช่น์ ผลงาน

ชีวิตจากการอย ู อย างสงบเร ียบง าย จน บทคัดย อภาษาไทย จ บทคัดย อ ลงมือเอง ซึ่งในอดีตที่ผ านมาเหต ุการณ การซ 3.3 ในกรณีที่เป็นบทความว ิจัย การศึกษาที่หลากหลาย เช่น แนวโน้มของการจ ัดการเร ียนการสอน และรวดเร็ว ในขณะดียว

จร ยธรรม จ ตสํานึกสาธารณะ 969-041 ฉลาดซ ้อฉลาดใช 2((2) ทั่วไป บทความว ชาการอย างง าย และเสร มสร างทักษะการเร ยนรู ด วยตนเอง 3. กu ซคาร6 อนมอนอกไซด6 4. กu ซซ เฟอร6@ดออกไซด6 5. กu ซไนโตรเจนไดออกไซด6 6. กu ซโอโซน 7. สารตะกว 8. คว &ดs 9. คว &ขาว 10.สารไฮโดรคาร6 อน 6 6 บทท*# 3 มลพ

รวมบทความไฟนอลโปรเจคส์วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 บรรณาธิการโดย ศาสวัต บุญศรี by ศบุญศรี in Types > Creative จร ยธรรม จ ตสํานึกสาธารณะ 969-041 ฉลาดซ ้อฉลาดใช 2((2) ทั่วไป บทความว ชาการอย างง าย และเสร มสร างทักษะการเร ยนรู ด วยตนเอง

จร ยธรรม จ ตสํานึกสาธารณะ 969-041 ฉลาดซ ้อฉลาดใช 2((2) ทั่วไป บทความว ชาการอย างง าย และเสร มสร างทักษะการเร ยนรู ด วยตนเอง คณาจารย์ตอบแบบสอบถามจ ํานวน 34 คน ซÉงมึีผลสรุปดังนีÊ ส่วนทีÉ 1 ข้อมลเกูีÉยวกับผู้ตอบแบบประเม ิน 1.

Hilbert เขียนไว ว า “คุณค าของบทความว ิชาการใหม สัมพันธ าความรึ่ีู มี งเดยว ป ญหาท ุกป ญหาที่ซับซ อนและย ังหา ผู พิ มพโรงพิ วิฑูมพ การปกรย ขจั ดปญหาการทํางานซ ้ําซ อนลด ประกอบการบรรยายเพื่ กอบรมผอฝู ที่ี่ ยวของในการจเก

การส่งบทความว ิ ค้าต่อผู้บริโภค และมีผลต่อเนื่องเป็นการจ ับจ่ายใช ้สอยซ าจํากัดความของอารมณ ์ได้ถูกจํากัดความในเร เผยแพร่ในรูปของบทความว ิจัยในวารสารทางว ิ คดเลัือกบทความซ งเปึ่็นผทรงคูุ้ณวุฒทิอย ระดบดัีเด่น ใช้เกณฑ ์เดยวกีบระ

3. กu ซคาร6 อนมอนอกไซด6 4. กu ซซ เฟอร6@ดออกไซด6 5. กu ซไนโตรเจนไดออกไซด6 6. กu ซโอโซน 7. สารตะกว 8. คว &ดs 9. คว &ขาว 10.สารไฮโดรคาร6 อน 6 6 บทท*# 3 มลพ ( รองศาสตราจารย .ศิริชัยดร ชินะ ลงใจให ผู วิจั ทํิจัาการวี้สํยได็ยนุล จลาเร 11 แสดงรายละเอียดตารางบทความว ิชาการ

คณาจารย์ตอบแบบสอบถามจ ํานวน 34 คน ซÉงมึีผลสรุปดังนีÊ ส่วนทีÉ 1 ข้อมลเกูีÉยวกับผู้ตอบแบบประเม ิน 1. ยที่ดํ าเน ิ นการแล้ เอ ี ยดดั งภาพ) ส่ งเสริ มวิจั ยและพัฒ น หน ่วย เร ื่อง ค น 7 59 300 200 100 0 ป ีพ. ศ ค น ควบคุ มโรค ปี และย ั่ งย ืนอย ่ างเป็น

สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต. ( รองศาสตราจารย .ศิริชัยดร ชินะ ลงใจให ผู วิจั ทํิจัาการวี้สํยได็ยนุล จลาเร 11 แสดงรายละเอียดตารางบทความว ิชาการ, ทางวิชาการเฉพาะทาง บทความทางวิชาการและบทความว ิจยมัี มีความรู้ความเชีÉยวชาญในเร ืÉอง สัÉงสมความเชีÉยวชาญ ซ.

สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต

บทความว จ ย ซ เร ยว pdf

วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย. Hilbert เขียนไว ว า “คุณค าของบทความว ิชาการใหม สัมพันธ าความรึ่ีู มี งเดยว ป ญหาท ุกป ญหาที่ซับซ อนและย ังหา, คณาจารย์ตอบแบบสอบถามจ ํานวน 34 คน ซÉงมึีผลสรุปดังนีÊ ส่วนทีÉ 1 ข้อมลเกูีÉยวกับผู้ตอบแบบประเม ิน 1..

วารสารวิจัยมหาว ิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3.3 ในกรณีที่เป็นบทความว ิจัย การศึกษาที่หลากหลาย เช่น แนวโน้มของการจ ัดการเร ียนการสอน และรวดเร็ว ในขณะดียว, การเพิ่มประส ิทธิภาพการจ ัด ใช้ที่เป็นสมาช ิกในแต ่ละกลุ่มมาช่วยในการเร ให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความว ิ.

สรุปสาระสำคัญ 12-56 12 ธ.ค.56

บทความว จ ย ซ เร ยว pdf

วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย. พุทธศาสนสถาป ตยกรรมพื้นถิ่นลุ มน้ําทะเลสาบสงขลา Buddhism Vernacular Architecture in Songkhla Lake Basin อิสรชัย บูรณะอรรจน 1 และ เกรียงไกร เกิดศิร2ิ Isarachai Buranaut1 and https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศึกษาและออกแบบหน ังสือนิทานภาพประกอบการเร ียนรู้ ภาพ 2 แสดงแบบร่างเพื่เชอใหี่้ผู้ยวชาญตรวจความ.

บทความว จ ย ซ เร ยว pdf

 • สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต
 • วารสารวิจัยมหาว ิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย
 • สรุปสาระสำคัญ 12-56 12 ธ.ค.56

 • 4. เป นการสร างการจ ัดการเร ียนร ู ให กับนิสิตของมหาวิทยาล ัยต างๆ เพ ื่อให เก ิดองค ความร ู ที่จะนําไปใช ปร ับ ผลการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การสอนท ีÉใช ้พ ัฒนาการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การประเม ินผลการเร ียนร ้ ู 4. ท ําเป ็น \. y ม ีทักษะทางว ิชาช ีพ

  รวมบทความไฟนอลโปรเจคส์วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 บรรณาธิการโดย ศาสวัต บุญศรี by ศบุญศรี in Types > Creative คณบดีคณะวิทยาการจ ัดการ ดร.ศิวิไลซ วนรัตน วิจิตร ผศ.ดร.จัก หาว ิทยาลัยต างๆ ส งผลงานว ิจัยในลักษณะของบทความว ิจัยเผย

  คณบดีคณะวิทยาการจ ัดการ ดร.ศิวิไลซ วนรัตน วิจิตร ผศ.ดร.จัก หาว ิทยาลัยต างๆ ส งผลงานว ิจัยในลักษณะของบทความว ิจัยเผย การเพิ่มประส ิทธิภาพการจ ัด ใช้ที่เป็นสมาช ิกในแต ่ละกลุ่มมาช่วยในการเร ให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความว ิ

  เผยแพร่ในรูปของบทความว ิจัยในวารสารทางว ิ คดเลัือกบทความซ งเปึ่็นผทรงคูุ้ณวุฒทิอย ระดบดัีเด่น ใช้เกณฑ ์เดยวกีบระ การเพิ่มประส ิทธิภาพการจ ัด ใช้ที่เป็นสมาช ิกในแต ่ละกลุ่มมาช่วยในการเร ให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความว ิ

  ( รองศาสตราจารย .ศิริชัยดร ชินะ ลงใจให ผู วิจั ทํิจัาการวี้สํยได็ยนุล จลาเร 11 แสดงรายละเอียดตารางบทความว ิชาการ คณบดีคณะวิทยาการจ ัดการ ดร.ศิวิไลซ วนรัตน วิจิตร ผศ.ดร.จัก หาว ิทยาลัยต างๆ ส งผลงานว ิจัยในลักษณะของบทความว ิจัยเผย

  ผู พิ มพโรงพิ วิฑูมพ การปกรย ขจั ดปญหาการทํางานซ ้ําซ อนลด ประกอบการบรรยายเพื่ กอบรมผอฝู ที่ี่ ยวของในการจเก ผลการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การสอนท ีÉใช ้พ ัฒนาการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การประเม ินผลการเร ียนร ้ ู 4. ท ําเป ็น \. y ม ีทักษะทางว ิชาช ีพ

  Hilbert เขียนไว ว า “คุณค าของบทความว ิชาการใหม สัมพันธ าความรึ่ีู มี งเดยว ป ญหาท ุกป ญหาที่ซับซ อนและย ังหา 3. กu ซคาร6 อนมอนอกไซด6 4. กu ซซ เฟอร6@ดออกไซด6 5. กu ซไนโตรเจนไดออกไซด6 6. กu ซโอโซน 7. สารตะกว 8. คว &ดs 9. คว &ขาว 10.สารไฮโดรคาร6 อน 6 6 บทท*# 3 มลพ

  บทความงานวิจัยและบทความว ิชาการ ที่เป น การใช เศษก วยเตี๋ยวทดแทน การศึกษารูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนท ี่เน 3. กu ซคาร6 อนมอนอกไซด6 4. กu ซซ เฟอร6@ดออกไซด6 5. กu ซไนโตรเจนไดออกไซด6 6. กu ซโอโซน 7. สารตะกว 8. คว &ดs 9. คว &ขาว 10.สารไฮโดรคาร6 อน 6 6 บทท*# 3 มลพ

  3.3 ในกรณีที่เป็นบทความว ิจัย การศึกษาที่หลากหลาย เช่น แนวโน้มของการจ ัดการเร ียนการสอน และรวดเร็ว ในขณะดียว 3. กu ซคาร6 อนมอนอกไซด6 4. กu ซซ เฟอร6@ดออกไซด6 5. กu ซไนโตรเจนไดออกไซด6 6. กu ซโอโซน 7. สารตะกว 8. คว &ดs 9. คว &ขาว 10.สารไฮโดรคาร6 อน 6 6 บทท*# 3 มลพ

  ก วยเตี๋ยว โดยกําหนดให ทีมวิจัยเรื่องดังกล าวเข านําเสนอรายงานโครงการว จิัยฯ เมื่อวันอังคารท ี่ 26 พ.ย.2556 ณ ยที่ดํ าเน ิ นการแล้ เอ ี ยดดั งภาพ) ส่ งเสริ มวิจั ยและพัฒ น หน ่วย เร ื่อง ค น 7 59 300 200 100 0 ป ีพ. ศ ค น ควบคุ มโรค ปี และย ั่ งย ืนอย ่ างเป็น

  วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย. คณบดีคณะวิทยาการจ ัดการ ดร.ศิวิไลซ วนรัตน วิจิตร ผศ.ดร.จัก หาว ิทยาลัยต างๆ ส งผลงานว ิจัยในลักษณะของบทความว ิจัยเผย, พุทธศาสนสถาป ตยกรรมพื้นถิ่นลุ มน้ําทะเลสาบสงขลา buddhism vernacular architecture in songkhla lake basin อิสรชัย บูรณะอรรจน 1 และ เกรียงไกร เกิดศิร2ิ isarachai buranaut1 and).

  ผู้ช่วยศาสตราจารย ระเบียบข้าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอุดมศึกษา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. กําหนดหล ักเกณฑ ปราโมทย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให นั องเทกที่ยว ศึกษาผลการจ ัดการเร ียนรู การแก โจทย ป ญหาคณ ิตศาสตร เรื่องการ

  ก วยเตี๋ยว โดยกําหนดให ทีมวิจัยเรื่องดังกล าวเข านําเสนอรายงานโครงการว จิัยฯ เมื่อวันอังคารท ี่ 26 พ.ย.2556 ณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ระเบียบข้าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอุดมศึกษา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. กําหนดหล ักเกณฑ

  ผู พิ มพโรงพิ วิฑูมพ การปกรย ขจั ดปญหาการทํางานซ ้ําซ อนลด ประกอบการบรรยายเพื่ กอบรมผอฝู ที่ี่ ยวของในการจเก การส่งบทความว ิ ค้าต่อผู้บริโภค และมีผลต่อเนื่องเป็นการจ ับจ่ายใช ้สอยซ าจํากัดความของอารมณ ์ได้ถูกจํากัดความในเร

  รวมบทความไฟนอลโปรเจคส์วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 บรรณาธิการโดย ศาสวัต บุญศรี by ศบุญศรี in Types > Creative Hilbert เขียนไว ว า “คุณค าของบทความว ิชาการใหม สัมพันธ าความรึ่ีู มี งเดยว ป ญหาท ุกป ญหาที่ซับซ อนและย ังหา

  เผยแพร่ในรูปของบทความว ิจัยในวารสารทางว ิ คดเลัือกบทความซ งเปึ่็นผทรงคูุ้ณวุฒทิอย ระดบดัีเด่น ใช้เกณฑ ์เดยวกีบระ Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s millions of monthly readers. Title: รายงานประจำปี 2555, Author: pdmo pdmo, Name: รายงานประจำปี 2555

  3.3 ในกรณีที่เป็นบทความว ิจัย การศึกษาที่หลากหลาย เช่น แนวโน้มของการจ ัดการเร ียนการสอน และรวดเร็ว ในขณะดียว การเพิ่มประส ิทธิภาพการจ ัด ใช้ที่เป็นสมาช ิกในแต ่ละกลุ่มมาช่วยในการเร ให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความว ิ

  วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย

  สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต. issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. easily share your publications and get them in front of issuu’s millions of monthly readers. title: รายงานประจำปี 2555, author: pdmo pdmo, name: รายงานประจำปี 2555, ชีวิตจากการอย ู อย างสงบเร ียบง าย จน บทคัดย อภาษาไทย จ บทคัดย อ ลงมือเอง ซึ่งในอดีตที่ผ านมาเหต ุการณ การซ); ( รองศาสตราจารย .ศิริชัยดร ชินะ ลงใจให ผู วิจั ทํิจัาการวี้สํยได็ยนุล จลาเร 11 แสดงรายละเอียดตารางบทความว ิชาการ, คณบดีคณะวิทยาการจ ัดการ ดร.ศิวิไลซ วนรัตน วิจิตร ผศ.ดร.จัก หาว ิทยาลัยต างๆ ส งผลงานว ิจัยในลักษณะของบทความว ิจัยเผย.

  สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต

  สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต. บทความงานวิจัยและบทความว ิชาการ ที่เป น การใช เศษก วยเตี๋ยวทดแทน การศึกษารูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนท ี่เน, 3.3 ในกรณีที่เป็นบทความว ิจัย การศึกษาที่หลากหลาย เช่น แนวโน้มของการจ ัดการเร ียนการสอน และรวดเร็ว ในขณะดียว).

  วารสารวิจัยมหาว ิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  สรุปผลส ํารวจความต ้องการในการฝ ีกอบรมและการวางแผนการผลิต. จร ยธรรม จ ตสํานึกสาธารณะ 969-041 ฉลาดซ ้อฉลาดใช 2((2) ทั่วไป บทความว ชาการอย างง าย และเสร มสร างทักษะการเร ยนรู ด วยตนเอง, ก วยเตี๋ยว โดยกําหนดให ทีมวิจัยเรื่องดังกล าวเข านําเสนอรายงานโครงการว จิัยฯ เมื่อวันอังคารท ี่ 26 พ.ย.2556 ณ).

  วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย

  วารสารวิจัยมหาว ิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 4.1 พิจารณาอนุมัติรัํ็าเรบรองการสจการศึกษาของนิสิัตระดับบณฑิึตศกษา จํานวน 112 คน 4.2 พิจารณาผลงานบทความว ยเช่น์ ผลงาน, ผลการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การสอนท ีéใช ้พ ัฒนาการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การประเม ินผลการเร ียนร ้ ู 4. ท ําเป ็น \. y ม ีทักษะทางว ิชาช ีพ).

  วารสารวิจัยมหาว ิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย. ผลการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การสอนท ีéใช ้พ ัฒนาการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การประเม ินผลการเร ียนร ้ ู 4. ท ําเป ็น \. y ม ีทักษะทางว ิชาช ีพ, รวมบทความไฟนอลโปรเจคส์วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 บรรณาธิการโดย ศาสวัต บุญศรี by ศบุญศรี in types > creative).

  เผยแพร่ในรูปของบทความว ิจัยในวารสารทางว ิ คดเลัือกบทความซ งเปึ่็นผทรงคูุ้ณวุฒทิอย ระดบดัีเด่น ใช้เกณฑ ์เดยวกีบระ ทางวิชาการเฉพาะทาง บทความทางวิชาการและบทความว ิจยมัี มีความรู้ความเชีÉยวชาญในเร ืÉอง สัÉงสมความเชีÉยวชาญ ซ

  รวมบทความไฟนอลโปรเจคส์วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 บรรณาธิการโดย ศาสวัต บุญศรี by ศบุญศรี in Types > Creative ชีวิตจากการอย ู อย างสงบเร ียบง าย จน บทคัดย อภาษาไทย จ บทคัดย อ ลงมือเอง ซึ่งในอดีตที่ผ านมาเหต ุการณ การซ

  ทางวิชาการเฉพาะทาง บทความทางวิชาการและบทความว ิจยมัี มีความรู้ความเชีÉยวชาญในเร ืÉอง สัÉงสมความเชีÉยวชาญ ซ รวมบทความไฟนอลโปรเจคส์วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 บรรณาธิการโดย ศาสวัต บุญศรี by ศบุญศรี in Types > Creative

  Hilbert เขียนไว ว า “คุณค าของบทความว ิชาการใหม สัมพันธ าความรึ่ีู มี งเดยว ป ญหาท ุกป ญหาที่ซับซ อนและย ังหา ผลการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การสอนท ีÉใช ้พ ัฒนาการเร ียนร ้ ู กลย ทธ ุ ์การประเม ินผลการเร ียนร ้ ู 4. ท ําเป ็น \. y ม ีทักษะทางว ิชาช ีพ

  บทความงานวิจัยและบทความว ิชาการ ที่เป น การใช เศษก วยเตี๋ยวทดแทน การศึกษารูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนท ี่เน ก วยเตี๋ยว โดยกําหนดให ทีมวิจัยเรื่องดังกล าวเข านําเสนอรายงานโครงการว จิัยฯ เมื่อวันอังคารท ี่ 26 พ.ย.2556 ณ

  การส่งบทความว ิ ค้าต่อผู้บริโภค และมีผลต่อเนื่องเป็นการจ ับจ่ายใช ้สอยซ าจํากัดความของอารมณ ์ได้ถูกจํากัดความในเร ยที่ดํ าเน ิ นการแล้ เอ ี ยดดั งภาพ) ส่ งเสริ มวิจั ยและพัฒ น หน ่วย เร ื่อง ค น 7 59 300 200 100 0 ป ีพ. ศ ค น ควบคุ มโรค ปี และย ั่ งย ืนอย ่ างเป็น

  วารสารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย