ท งไป นก pdf าเป อะไรไม จ

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD

อะไรไม จ าเป นก ท งไป pdf

гЂђзІѕе“ЃгЂ‘amos йЃ“е®ўе·ґе·ґ. ปรากฏว า ปาปโกสทฺโท คือเป นผู มีชื่อเสียงชั่วฟุ งไปในจตุรทิศ เพราะ, จ ํ าแนก จ ั ดลํ าดั บชิ้นงานท ี่ จะด ํ าเนิ นการผลิต (Gantt Char t) 5011.5 จ ั ดทํ ารายการวั สดุ อ ุ ปกรณ และเคร ื่ องม ือ เคร ื่ องจ ั กรผลิต 5011.6.

จิตหลังอาสัญกาล

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD. อาโมสพระธรรมเล มนี้เขียนขึ้นโดยอาโมสในศตวรรษที่8ก อนคริสต ศักราชอาโมสอยู ในสมัยเดียวกับโฮเชยาอิสยาห และมีคาห เช น, “บุรพาจารย ” เป นผู สอนก อนใครๆท ั้งสิ้น มารดาบิดาเป นผู มีเมตตาจ ิตต อบุตรธิดา จะนับจะประมาณม ิได มรดกที่.

3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ จึงหนีตั๋งโต ะไปถึงเมืองจงพ วนแต ถูกตันก งเจ าเมือง จับได ตันก งแม จับโจโฉได ก็ไม ได ส งตัวโจโฉให ตั๋งโต ะแต กลับพาโจโฉหนีไปด วยกันโดยทิ้ง ตำแหน

ดิกๆ เขาจึงทําท าจะเล นบทโหดอีกรอบ เจ าหล อนจึงต องยอมจํานนโดย ไม มีเงื่อนไข “ห ามพูด จนกว าผมจะอนุญาต” 3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ

ดิกๆ เขาจึงทําท าจะเล นบทโหดอีกรอบ เจ าหล อนจึงต องยอมจํานนโดย ไม มีเงื่อนไข “ห ามพูด จนกว าผมจะอนุญาต” ระบบติดตัง้ ต อเดินท อนําจากแหล ้ งนํามาถึ ้ งทีเ่ ราอยูอ าศัย (กฎคนทํา

“อือ ช วยด วยค ะ ฉัน อื้อ เป นอะไรไม รู ” เสียงใสน าสงสาร ขนาดว าเป ยกปอนไปหมดด วยนํ้าเย็น แต มันก็แทบไม ช วยอะไร เราอาจจะรู สึกว าเป นการยากท ี่จะยอมร ับว าข าวประเสร ิฐเป นเรื่องที่ ง ายดายเพ ียงนี้หรือ? เพราะโดยธรรมชาติแล วมนุษย ไม ชอบพ

!$! รุ งอรุณของแผ นดิน แดดยามเช าจับขอบฟ าทิศตะวันออก ฉายแสงสีทองนวลมายังผืนแผ นดินแห ง 5 Proposed Technical Guideline for Needle and Syringe Exchange Programme สารบÑÞ หน า วัตถุประสงค ของแนวทาง

“อือ ช วยด วยค ะ ฉัน อื้อ เป นอะไรไม รู ” เสียงใสน าสงสาร ขนาดว าเป ยกปอนไปหมดด วยนํ้าเย็น แต มันก็แทบไม ช วยอะไร MGT 636 ประเด็นป ญหาทางการจ ัดการ MM07 โดย ดร.บญเกุ ียรติโชควัฒนา วันเสาร ที่ 11 กุมภาพ ันธ 2555 Positive Thinking การคิดบวก กับคิดในแง ดีมีความใกล เคียงกัน บางคนคิดว า

ทŒÍ§ Á ÕÃÒÂä´ Œ Á ÕทÕèÍ ًÍÒÈ Ñ áÅÐà» š¹ทÃѾÂÒ¡ÃÁ¹ ØÉ ทÕèäÁ ‹à» š¹ÀÒÃТͧ»ÃÐà ทÈ ¢Í͹ØâÁ ท¹ÒºØÞ¡ ѺทØ¡ท‹Ò¹ ทÕèä´ ŒÁÕʋǹà ‹ÇÁ㹡Òè Ñ´¾ … ในป จจุบันแม โลกจะม ีความเจร ิญทางเทคโนโลย ีสูงมาก มนุษย สามารถสร างดาวเท ียม สร างจรวดไปโลกพระจ ันทร ได แต มนุษย ก็ยังตอบป ญหาท ี่ถามกันมาตั้ง

โดยเฉพาะต นแบบซ ึ่งอยู ในแผ นกระดาษท ี่ตายตัว แทบปรับเปลี่ยนอะไรไม ได เลย การพิมพ ครั้ง ต อๆ มา ต องพิมพ ซ้ําตามต นแบบเด ิม ถ าจําเป นต องแก ไข ก็แก ระบบติดตัง้ ต อเดินท อนําจากแหล ้ งนํามาถึ ้ งทีเ่ ราอยูอ าศัย (กฎคนทํา

มรดกอันล้ํ าของโลกาค โลกอันกว างขวาง เวิ้ ใหญางงว โตมโหฬาร 3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ

гЂђзІѕе“ЃгЂ‘amos йЃ“е®ўе·ґе·ґ

อะไรไม จ าเป นก ท งไป pdf

ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (аё€аёёаё”аёљаёЈаёЈаё€аёљ. ดิกๆ เขาจึงทําท าจะเล นบทโหดอีกรอบ เจ าหล อนจึงต องยอมจํานนโดย ไม มีเงื่อนไข “ห ามพูด จนกว าผมจะอนุญาต”, ระบบติดตัง้ ต อเดินท อนําจากแหล ้ งนํามาถึ ้ งทีเ่ ราอยูอ าศัย (กฎคนทํา.

гЂђзІѕе“ЃгЂ‘amos йЃ“е®ўе·ґе·ґ. อาโมสพระธรรมเล มนี้เขียนขึ้นโดยอาโมสในศตวรรษที่8ก อนคริสต ศักราชอาโมสอยู ในสมัยเดียวกับโฮเชยาอิสยาห และมีคาห เช น, Conservative มักจะหายได ถึง 85% ภายใน 1 สัปดาห ใครเอาไปผ าเลยโดนตบชัก 1.1 bed rest นอนหัวสูง 30 องศา จนกว า CSF หยุดไหล 1.2 อย าสร างกิจกรรมที่จะทําให มีการเพิ่มของ intracranial.

ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ

อะไรไม จ าเป นก ท งไป pdf

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD. 5 Proposed Technical Guideline for Needle and Syringe Exchange Programme สารบÑÞ หน า วัตถุประสงค ของแนวทาง https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99 จึงหนีตั๋งโต ะไปถึงเมืองจงพ วนแต ถูกตันก งเจ าเมือง จับได ตันก งแม จับโจโฉได ก็ไม ได ส งตัวโจโฉให ตั๋งโต ะแต กลับพาโจโฉหนีไปด วยกันโดยทิ้ง ตำแหน.

อะไรไม จ าเป นก ท งไป pdf

 • ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (аё€аёёаё”аёљаёЈаёЈаё€аёљ
 • จิตหลังอาสัญกาล
 • <4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD

 • จ ํ าแนก จ ั ดลํ าดั บชิ้นงานท ี่ จะด ํ าเนิ นการผลิต (Gantt Char t) 5011.5 จ ั ดทํ ารายการวั สดุ อ ุ ปกรณ และเคร ื่ องม ือ เคร ื่ องจ ั กรผลิต 5011.6 MGT 636 ประเด็นป ญหาทางการจ ัดการ MM07 โดย ดร.บญเกุ ียรติโชควัฒนา วันเสาร ที่ 11 กุมภาพ ันธ 2555 Positive Thinking การคิดบวก กับคิดในแง ดีมีความใกล เคียงกัน บางคนคิดว า

  ในป จจุบันแม โลกจะม ีความเจร ิญทางเทคโนโลย ีสูงมาก มนุษย สามารถสร างดาวเท ียม สร างจรวดไปโลกพระจ ันทร ได แต มนุษย ก็ยังตอบป ญหาท ี่ถามกันมาตั้ง “อือ ช วยด วยค ะ ฉัน อื้อ เป นอะไรไม รู ” เสียงใสน าสงสาร ขนาดว าเป ยกปอนไปหมดด วยนํ้าเย็น แต มันก็แทบไม ช วยอะไร

  MGT 636 ประเด็นป ญหาทางการจ ัดการ MM07 โดย ดร.บญเกุ ียรติโชควัฒนา วันเสาร ที่ 11 กุมภาพ ันธ 2555 Positive Thinking การคิดบวก กับคิดในแง ดีมีความใกล เคียงกัน บางคนคิดว า ในป จจุบันแม โลกจะม ีความเจร ิญทางเทคโนโลย ีสูงมาก มนุษย สามารถสร างดาวเท ียม สร างจรวดไปโลกพระจ ันทร ได แต มนุษย ก็ยังตอบป ญหาท ี่ถามกันมาตั้ง

  5 Proposed Technical Guideline for Needle and Syringe Exchange Programme สารบÑÞ หน า วัตถุประสงค ของแนวทาง ระบบติดตัง้ ต อเดินท อนําจากแหล ้ งนํามาถึ ้ งทีเ่ ราอยูอ าศัย (กฎคนทํา

  ข อตกลงจนกว าจะพ นเวลาร ับประก ันที่ระบุไว ในสัญญาหร ือข อตกลง (แสดงว า ถ าไม เสนอให สั่งการ ปรากฏว า ปาปโกสทฺโท คือเป นผู มีชื่อเสียงชั่วฟุ งไปในจตุรทิศ เพราะ

  ดิกๆ เขาจึงทําท าจะเล นบทโหดอีกรอบ เจ าหล อนจึงต องยอมจํานนโดย ไม มีเงื่อนไข “ห ามพูด จนกว าผมจะอนุญาต” MGT 636 ประเด็นป ญหาทางการจ ัดการ MM07 โดย ดร.บญเกุ ียรติโชควัฒนา วันเสาร ที่ 11 กุมภาพ ันธ 2555 Positive Thinking การคิดบวก กับคิดในแง ดีมีความใกล เคียงกัน บางคนคิดว า

  ระบบติดตัง้ ต อเดินท อนําจากแหล ้ งนํามาถึ ้ งทีเ่ ราอยูอ าศัย (กฎคนทํา ในป จจุบันแม โลกจะม ีความเจร ิญทางเทคโนโลย ีสูงมาก มนุษย สามารถสร างดาวเท ียม สร างจรวดไปโลกพระจ ันทร ได แต มนุษย ก็ยังตอบป ญหาท ี่ถามกันมาตั้ง

  สติป ฏฐาน ๔ วัดอัมพวัน สิงห บุรีให ดิฉันเกินกว าตีค าเปนต ัว นึกอะไรไม ออก กิเลสมนมากกั ็พุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ เป นชั่วโมง สองชั่วโมง เดี๋ยวกิเลส มันก็ลดลงเอง คําบาลีมีความศ ักดิ์สิทธิ์อยู ในตัวเอง คําว

  гЂђзІѕе“ЃгЂ‘amos йЃ“е®ўе·ґе·ґ. ของกูวิ่ งไปใหโลกมันชน มันกระแทกกระทําเอา ชอบเกิดความรู สึกเป ูทุกที ตัูก็วกนก เพาะเชื้อมาจากความอยาก ซึ่ งจะตองให มันสมอยาก เมื่อกู สมอยาก, conservative มักจะหายได ถึง 85% ภายใน 1 สัปดาห ใครเอาไปผ าเลยโดนตบชัก 1.1 bed rest นอนหัวสูง 30 องศา จนกว า csf หยุดไหล 1.2 อย าสร างกิจกรรมที่จะทําให มีการเพิ่มของ intracranial).

  สติป ฏฐาน ๔ วัดอัมพวัน สิงห บุรีให ดิฉันเกินกว าตีค าเปนต ัว DharmaBook.indd 131051 56-57 new DharmaBook.indd 54-55 6/10/2551 19:19:00 30/10/2551 8:49:30 ๕๖ วิ ปั ส ส น า เ บื้ อ ง ต้ น บ ท ที่ ๙ : ห ลั ก ก า ร ฝึ ก ส ติ ๕๗ ก็วิจารณ ไปทั่วอย างนี้หลง บางคนหลง

  อาโมสพระธรรมเล มนี้เขียนขึ้นโดยอาโมสในศตวรรษที่8ก อนคริสต ศักราชอาโมสอยู ในสมัยเดียวกับโฮเชยาอิสยาห และมีคาห เช น ข อตกลงจนกว าจะพ นเวลาร ับประก ันที่ระบุไว ในสัญญาหร ือข อตกลง (แสดงว า ถ าไม เสนอให สั่งการ

  สติป ฏฐาน ๔ วัดอัมพวัน สิงห บุรีให ดิฉันเกินกว าตีค าเปนต ัว สติป ฏฐาน ๔ วัดอัมพวัน สิงห บุรีให ดิฉันเกินกว าตีค าเปนต ัว

  ๕. วิธีสุดท ายถ าทําอะไรไม ได ก็ใช น้ําเปนล ําฉีดจนกว ามันจะไหม หมดไปเอง โซเดียม (Sodium - Na) ส วนมากม ีตามเหม ืองต าง ๆ ในป จจุบันแม โลกจะม ีความเจร ิญทางเทคโนโลย ีสูงมาก มนุษย สามารถสร างดาวเท ียม สร างจรวดไปโลกพระจ ันทร ได แต มนุษย ก็ยังตอบป ญหาท ี่ถามกันมาตั้ง

  อาโมสพระธรรมเล มนี้เขียนขึ้นโดยอาโมสในศตวรรษที่8ก อนคริสต ศักราชอาโมสอยู ในสมัยเดียวกับโฮเชยาอิสยาห และมีคาห เช น 5 Proposed Technical Guideline for Needle and Syringe Exchange Programme สารบÑÞ หน า วัตถุประสงค ของแนวทาง

  ทำอะไรไม ได แต หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ า ขาดเหตุผล ข อ ๓ ลูกไม ยอมเรียนหนังสือ จะแก อย างไร แก ไขได แน นอน พอกัน เลย ลูกก็ดไี ม โดยเฉพาะต นแบบซ ึ่งอยู ในแผ นกระดาษท ี่ตายตัว แทบปรับเปลี่ยนอะไรไม ได เลย การพิมพ ครั้ง ต อๆ มา ต องพิมพ ซ้ําตามต นแบบเด ิม ถ าจําเป นต องแก ไข ก็แก

  <4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD

  จิตหลังอาสัญกาล. ท าเรือแอมเฮิรสท หรือไจกะมี 3. ย างกุ ง-กรุงเทพฯ- พนมเปญ บังคลาเทศ อินเดีย และต อ 4. ท าเรือจ อกพยิว 4. ย างกุ ง-บังคลาเทศ, 4. จ ูนแต งหน าตั้งแต เช าของวันศุกร เดือนห า ขึ้นสามคํ่า ป ระกา เพราะนัดกับเพื่อนของโอ ไว 5. บทร อยกรองในข อใดควรอ านแบ งจังหวะ 3/3/3); 30/11/2013 · clinical medicine 1. top si 117 clinical medicine n. srikanchanawat 1 2. top si 117 cardiology electrocardiography (ekg) rate - นับช องใหญ ของ r-r interval ท องว า 300-150-100-75-60-50 /min (เรียงตามจํานวน, “อือ ช วยด วยค ะ ฉัน อื้อ เป นอะไรไม รู ” เสียงใสน าสงสาร ขนาดว าเป ยกปอนไปหมดด วยนํ้าเย็น แต มันก็แทบไม ช วยอะไร.

  <4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD

  จิตหลังอาสัญกาล. dharmabook.indd 131051 56-57 new dharmabook.indd 54-55 6/10/2551 19:19:00 30/10/2551 8:49:30 ๕๖ วิ ปั ส ส น า เ บื้ อ ง ต้ น บ ท ที่ ๙ : ห ลั ก ก า ร ฝึ ก ส ติ ๕๗ ก็วิจารณ ไปทั่วอย างนี้หลง บางคนหลง, ปรากฏว า ปาปโกสทฺโท คือเป นผู มีชื่อเสียงชั่วฟุ งไปในจตุรทิศ เพราะ).

  จิตหลังอาสัญกาล

  гЂђзІѕе“ЃгЂ‘amos йЃ“е®ўе·ґе·ґ. ทำอะไรไม ได แต หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ า ขาดเหตุผล ข อ ๓ ลูกไม ยอมเรียนหนังสือ จะแก อย างไร แก ไขได แน นอน พอกัน เลย ลูกก็ดไี ม, นึกอะไรไม ออก กิเลสมนมากกั ็พุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ เป นชั่วโมง สองชั่วโมง เดี๋ยวกิเลส มันก็ลดลงเอง คําบาลีมีความศ ักดิ์สิทธิ์อยู ในตัวเอง คําว).

  ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ

  <4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD. เราอาจจะรู สึกว าเป นการยากท ี่จะยอมร ับว าข าวประเสร ิฐเป นเรื่องที่ ง ายดายเพ ียงนี้หรือ? เพราะโดยธรรมชาติแล วมนุษย ไม ชอบพ, นึกอะไรไม ออก กิเลสมนมากกั ็พุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ เป นชั่วโมง สองชั่วโมง เดี๋ยวกิเลส มันก็ลดลงเอง คําบาลีมีความศ ักดิ์สิทธิ์อยู ในตัวเอง คําว).

  гЂђзІѕе“ЃгЂ‘amos йЃ“е®ўе·ґе·ґ

  ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (аё€аёёаё”аёљаёЈаёЈаё€аёљ. “อือ ช วยด วยค ะ ฉัน อื้อ เป นอะไรไม รู ” เสียงใสน าสงสาร ขนาดว าเป ยกปอนไปหมดด วยนํ้าเย็น แต มันก็แทบไม ช วยอะไร, ระบบติดตัง้ ต อเดินท อนําจากแหล ้ งนํามาถึ ้ งทีเ่ ราอยูอ าศัย (กฎคนทํา).

  гЂђзІѕе“ЃгЂ‘amos йЃ“е®ўе·ґе·ґ

  <4D6963726F736F667420576F7264202D20BBC3D0E0B4E7B9BBD1ADCBD. conservative มักจะหายได ถึง 85% ภายใน 1 สัปดาห ใครเอาไปผ าเลยโดนตบชัก 1.1 bed rest นอนหัวสูง 30 องศา จนกว า csf หยุดไหล 1.2 อย าสร างกิจกรรมที่จะทําให มีการเพิ่มของ intracranial, สติป ฏฐาน ๔ วัดอัมพวัน สิงห บุรีให ดิฉันเกินกว าตีค าเปนต ัว).

  “อือ ช วยด วยค ะ ฉัน อื้อ เป นอะไรไม รู ” เสียงใสน าสงสาร ขนาดว าเป ยกปอนไปหมดด วยนํ้าเย็น แต มันก็แทบไม ช วยอะไร นึกอะไรไม ออก กิเลสมนมากกั ็พุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ เป นชั่วโมง สองชั่วโมง เดี๋ยวกิเลส มันก็ลดลงเอง คําบาลีมีความศ ักดิ์สิทธิ์อยู ในตัวเอง คําว

  ทําอะไรท ี่น าอับอายลงไปบ างหร ือไม 2 Living the Lotus December 2016 ช วงเทศกาลส งท ายป เก าต อนรับป ใหม เป นช วงท ี่หลาย ๆ ท านคงจะได มี สัมผัส (exposure stage) จากนั้นจ ึงเกิดการส งข อม ูล หร ือส ิ่งกระตุ นมากระทบประสาทส ัมผ ัสและส งไปย ังสมอง

  MGT 636 ประเด็นป ญหาทางการจ ัดการ MM07 โดย ดร.บญเกุ ียรติโชควัฒนา วันเสาร ที่ 11 กุมภาพ ันธ 2555 Positive Thinking การคิดบวก กับคิดในแง ดีมีความใกล เคียงกัน บางคนคิดว า ทำอะไรไม ได แต หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ า ขาดเหตุผล ข อ ๓ ลูกไม ยอมเรียนหนังสือ จะแก อย างไร แก ไขได แน นอน พอกัน เลย ลูกก็ดไี ม

  ๕. วิธีสุดท ายถ าทําอะไรไม ได ก็ใช น้ําเปนล ําฉีดจนกว ามันจะไหม หมดไปเอง โซเดียม (Sodium - Na) ส วนมากม ีตามเหม ืองต าง ๆ จนก อให เกิดการแบ งโครงสร างการผลิตโลกออกเป นสี่ช วงชั้นโลกใหม (New Global Stratification) ได แก (Standing, 2012; 2014a)

  ในป จจุบันแม โลกจะม ีความเจร ิญทางเทคโนโลย ีสูงมาก มนุษย สามารถสร างดาวเท ียม สร างจรวดไปโลกพระจ ันทร ได แต มนุษย ก็ยังตอบป ญหาท ี่ถามกันมาตั้ง อาโมสพระธรรมเล มนี้เขียนขึ้นโดยอาโมสในศตวรรษที่8ก อนคริสต ศักราชอาโมสอยู ในสมัยเดียวกับโฮเชยาอิสยาห และมีคาห เช น

  ปรากฏว า ปาปโกสทฺโท คือเป นผู มีชื่อเสียงชั่วฟุ งไปในจตุรทิศ เพราะ “อือ ช วยด วยค ะ ฉัน อื้อ เป นอะไรไม รู ” เสียงใสน าสงสาร ขนาดว าเป ยกปอนไปหมดด วยนํ้าเย็น แต มันก็แทบไม ช วยอะไร

  ทŒÍ§ Á ÕÃÒÂä´ Œ Á ÕทÕèÍ ًÍÒÈ Ñ áÅÐà» š¹ทÃѾÂÒ¡ÃÁ¹ ØÉ ทÕèäÁ ‹à» š¹ÀÒÃТͧ»ÃÐà ทÈ ¢Í͹ØâÁ ท¹ÒºØÞ¡ ѺทØ¡ท‹Ò¹ ทÕèä´ ŒÁÕʋǹà ‹ÇÁ㹡Òè Ñ´¾ … !$! รุ งอรุณของแผ นดิน แดดยามเช าจับขอบฟ าทิศตะวันออก ฉายแสงสีทองนวลมายังผืนแผ นดินแห ง

  ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ